TIDSTABELL 18-, 19-, 2000-tallet

 

1800-tallet

ÅR/PERIODE 

HENDELSE

TILLEGGSOPPLYSNINGER

/HENVISNINGER (Henvisninger til kapitler (kap.)12 … osv refererer til kapittelinndelingen i Del 2. For oversikt over kapitlene, se https://www.bergverkshistorie.no/Innhold/ABC.-Bergverksfortellinger.-Introduksjon-til-norsk-bergverkshistorie.-Del-2.-)

1800-tallet

Lønnsavtaler inngås ved enkelte verk etter lisitasjon.

Lisitasjon er en omvendt auksjon der laveste bud får tilslaget, in casu får den eller de jobben som gir lavest pris på definert stykke arbeid.

Kampen mot ”dette djevelske systemet” blir en opplagt sak for den unge fagbevegelsen rundt århundreskiftet 1900, og det ser ut til at denne kampen fører til at ordningen snart blir forlatt. Se Leksikon-oppslaget.

1800-tallet

Lønningene ser ut til å holde seg nokså stabile, med en allmenn tendens til stigning både i nominell lønn og reallønn mot slutten av århundret.

 

1800-tallet

Flere bergverk får egne sykehus.

Vi kjenner til sykehus/hospitaler/sykestuer på Røros, på Visnes (Karmøy, Rogaland), ved Ødegaarden verk (Bamble, Telemark) og i Sulitjelma, de to siste med kjent anleggsår, 1881, hhv. 1894.

På 1700-tallet og tidligere er det den alminnelige oppfatning at sykehus ikke er noen forutsetning for medisinsk behandling. De hospitaler som finnes er lavstatus oppbevaringsanstalter for eldre og kroniske syke. Det normale er at yrkessykdommer og -skader bergmennene er utsatt for, blir behandlet hjemme, liksom det er vanlig at folk også dør hjemme. Synet på sykehusene og deres funksjon begynner å endre seg på slutten av 1700-tallet.

Den medisinske akuttbehandlingen blir ellers i mange hundre år besørget av bartskjærere, evt. ved større verk av bergkirurger og bergleger. Det er heller ikke uvanlig at bergfolkene, til langt inn på 1900-tallet, søker lokale bygdedoktorer og kloke koner som driver sin virksomhet basert på erfaringskunnskap og bruk av folkemedisiner.

1802

Kongsberg får bystatus.

Vår andre bergstad, Røros, har valgt å forbli bergstad, og har dermed ikke formell bystatus.

Tiden rundt 1800

Store investeringer i norsk jernverksdrift.

Bergmestrene får i oppdrag å befare alle jernverkene i landet og gi innberetninger om tilstanden. Disse rapportene er samstem­mige i å betegne driftsmåten som lite tidsmessig. Særlig står det dårlig til med masovnene som ved flere av verkene er av en meget gammel konstruksjon og for det meste i dårlig forfatning. En rekke av verkene blir nå modernisert.

1805

Kongsberg Sølvverk blir nedlagt etter flere tiårs synkende drift og lønnsomhet.

Årsakene til nedgangen ligger først og fremst i en stadig mer problematisk gruvedrift med tekniske driftsproblemer grunnet de store dyp man etter hvert arbeider på. (Segen Gottes gruve når i 1778 550 m dybde (loddrett målt), og er da Nordens dypeste gruve og en av de dypeste i hele verden.) Samtidig taper sølvføringen seg flere steder. Til slutt får statsledelsen nok av de store driftstilskuddene de må gi og nedlegger verket.

Med arbeidere, kvinner og barn berører nedleggelsen direkte over 5000 personer og det blir laget en statlig tiltakspakke, den største i norsk bergverkshistorie, med fastsatte kriterier for hvilke arbeidere som skal få pensjoner og hvilke som skal avskjediges med ett eller to års lønn. Avgjørende faktorer er alder, forsørgelsesbyrde, helsetilstand og eiendomsforhold.

1805/1806

Cupolovn tas i bruk ved Froland jernverk (Froland, Aust-Agder).

Cupolovnen er en enkel gjenvinnings-/omsmeltingssjaktovn for produksjon av jern til støping fra innkjøpt råjern, evt. jernskrap, dvs. uavhengig av egen masovndrift. Ovnstypen blir tatt i bruk ved de mange smelteverkene som kommer på 1800-tallet, men også ved en del jernverk, som Froland, for verkets egen støperivirksomhet.

Ovnen krever små investeringer og liten plass, er enkel å drive og krever få mann til arbeidet, beskjeden belgblåst og kan fyres med billig koks eller steinkull. Råjernet som skal brukes til omsmeltningen kan man kjøpe der det er billigst.

Ovnen er frigjørende, jernstøpereier kan nå settes opp hvor som helst, uavhengig av tilgang på trekull og råjern fra egen masovn.

1806-1807

Myntverket på Kongsberg nedlagt.

Verket blir gjenåpnet da forsyningslinjene mellom Danmark og Norge blir brutt etter at landet kommer i krig med England i 1807 og Norge igjen må produsere sine egne betalingsmidler.

1807

(beg. av september)

Engelskmennene ødelegger og bortfører den dansk-norske flåten i København.

”Flåteranet” fører til krig med England og engelsk blokade av kysten. Krigen får alvorlige konsekvenser for eksportnæringene, bl. a. jern- og kobberverkene som nå blir avskåret fra sine utenlandske markeder, og gullalderen fra slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet med rekordhøye priser blir avløst av krisetider.

1809

 

Kongsberg Jernverk starter produksjonen.

Jernverket anlegges etter vedtak i 1805 delvis som et statlig sysselsettingstiltak etter nedleggelsen av Sølvverket samme år, men primært for å utnytte den store trekullressursen som er blitt ledig etter nedleggelsen. I tilknytning til jernverksdriften blir Kongsberg Våpenfabrikk grunnlagt i 1814. Se for øvrig Leksikon-oppslaget.

1812

Landets lengste stangfelt med i alt 1700 m bygges.

Stangfeltet legges til Dalsgruva under Hakadal jernverk (Nittedal, Akershus) og går gjennom ganske kupert terreng med en høydeforskjell på 83 m fra fossen hvor vannhjulet lå, til det høyeste punkt feltet måtte over.

1812-1846

Norske forsøk med fremstilling av elementært svovel.

Forsøkene foregikk bl.a. ved Røros kobberverk.

1812-1814

Store endringer gjennomført i den sentrale bergverksadministrasjonen.

Endringene består dels i en ombygging, dels en avbygging av den eksisterende orden (se nedenfor).

1812

(7.sept.)

Ny berglov vedtatt.

Bergloven av 1812 medfører ingen store bergrettslige endringer. Tysk bergrett er fremdeles det normgivende grunnlag, og både prinsippene om bergfriheten og bergregalet blir i all hovedsak bevart.

Større er endringene når det gjelder bergadministrasjonen og bergjurisdiksjonen. Underbergamtet på Kongsberg og Det nordenfjelske bergamt I Trondheim med sine tilliggende domstoler blir nedlagt og det opprettes en ny, distriktsvis administrasjonsordning, i første omgang med tre bergdis­trikter med en bergmester som leder. Distriktene blir siden justert og får nye navn.

1814

Overbergamtet på Kongsberg blir avviklet som forvaltningsorgan og embetet som overberghauptmann avskaffet.

Overbergamtet fungerer som domstol for bergsaker frem til nedleggelsen i 1830.

Embetet som overberghauptmann ble opprettet i 1643. Fra 1654 har han fungert han som leder av det da nyopprettede Overbergamtet.

1816

Kongsberg Sølvverk tas opp igjen.

Driften fortsetter i langt mindre målestokk og med langt færre ansatte enn før nedleggelsen i 1805.

1816

(1.juli)

De gamle bergverksprivilegienes rettigheter til skogressurser og bondearbeid oppheves ved Stortingsvedtak.

Bergverkene blir nå henvist til å inngå frivillige avtaler med skogeierne om leveranser og kjøring. Se også kap. 19. A. Stat og styring/*Rettslige forhold/*Nye tider.

1816

Liberalisering av brennevinsbrenningen.

Brennevinsforbruket stiger nå sterkt også ved bergverkene og berglegene på Kongsberg nevner i sine rapporter at drikkfeldighet er et følbart helseproblem, selv om forskjellige kilder indikerer at bergarbeiderne ikke er blant de hardeste på flaska.

1818

Rørosloven vedtas.

Loven er et forsøk fra statsmyndighetenes side på å redde verket, ”dette Norges betydeligste kobberverk”, gjennom de store tekniske og økonomiske vanskeligheter verket opplever på denne tiden. Loven går svært detaljert til verks med bestemmelser om alle sider ved driften. Særloven blir opphevet i 1908. Se Leksikon-oppslaget.

1821

Bergkadettskole opprettes på Røros

Skolen blir igangsatt av kobberverket og tar sikte på gi mellomlederkompetanse i bergfagene til unge menn som vil utdanne seg som betjenter ved et kobberverk. Se Leksikon-oppslaget.

1826

Kåfjord (Alta) kobberverk tas opp.

Verket er på mange måter en foregangsbedrift. Det er eid av engelskmenn, malmen eksporteres først til England for smelting, verkets smeltehytte (fra 1838) fyres med koks og steinkull, mens alle andre verk fyres med trekull på denne tiden, de første jernbaner ved bergverk ser ut til å ha kommet ved verket, først en dagjernbane i 1828, deretter en underjords bane (Raipas gruve) i 1832, og verket er Nord-Norges første store bergverk og storindustri (nordkalottens største industriforetak på 1800-tallet) og landets største bergverk 1849-1858 og sannsynligvis 1862-1865 og 1868. Det er også det første i en rekke små og stor kobberverk som blir tatt opp i Nord-Norge på 1800-tallet.

1826

Rørosverket kjøper Folldal kobberverk.

Skjøtet undertegnet i jan 1827.

Verket avhender Folldal til et interessentskap i 1848.

1827

Lov om faste skolehus bl.a. ved gruver.

Etter loven skal alle bergverk med mer enn 30 fast ansatte holde skole og lønne lærere. Se Leksikon-oppslaget Verksskole

1828

Landets eldste gruvejernbane trolig anlagt ved Kåfjord (Alta) kobberverk.

 

1828

Thorium blir første gang beskrevet ut fra mineralfunn på Løvøy i Langesundfjorden i Telemark.

Thorium er et mulig råstoff til kjernekraftverk og kan i fremtiden være en like stor energikilde som uran og fossilt brennstoff til sammen, men det har hittil ikke lykkes å fremstille et økonomisk nyttbart konsentrat.

Metallet er oppkalt etter tordenguden Tor.

1830-1860

Driften ved Kongsberg Sølvverk gir til dels store overskudd.

Den gode perioden skyldes nye, betydelige sølvfunn.

1830

Overbergamtet blir avskaffet også som domstol. 

Overbergamtet, som mistet sine forvaltningsoppgaver i 1814, fortsetter som domstol innenfor et begrenset saksområde. Ved nedleggelsen blir alle bergsakene lagt under de vanlige domstolene.

1830

Stortinget beslutter å selge Kongsberg Sølvverk.

Forsøkene på salg strander på tross av de løfterike sølvfunnene på denne tiden.

1831

Lunten blir oppfunnet.

Lunten, oppfunnet av engelskmannen William Bickford, gir mulighet for svært nøyaktig beregning av forsinkelsen før avfyring ved å kutte lunten i ønsket lengde. Lunten løser dermed et gammelt og alvorlig problem med usikker antenning av svartkrutt i sprengningsarbeidet. Se Leksikon-oppslaget Bickfords sikkerhetslunte.

1830-årene

De største sølvfunnene i Kongsberg Sølvverks historie.

Sølvfunnene gir store overskudd i mange år.

I siste halvpart av 1830-årene er de årlige overskudd på 200.000 spesidaler, som dekker ~ 10 % av de norske statsutgiftene, og gir det største enkeltbidrag til statskassen nest etter tollinntektene.

2. halvdel av 1830-årene

Første fersking av råjern med Lancashiremetoden.

Den nye metoden blir trolig først tatt i bruk ved Egelands verk (Gjerstad, Aust-Agder).

1837

Den først bruk av wire til fordringen i norske gruver.

Røros kobberverk skal ha vært først ute med å ta i bruk den nye, revolusjonerende heiselinen.

1837/38

 Norges trolig største vannhjul gjennom tidene, med en diameter på 16,3 m, blir bygget på Kongsberg.

 

1838

Steinkull tatt i bruk som fyringsmasse ved Kåfjord kobberverk i Alta.

Kåfjordverket er dermed det første verket som helt ut baserer driften på importert brensel. Steinkull har ellers spilt en marginal rolle som brensel ved norske bergverk som var fyrt med trekull til importert koks gradvis overtar de siste årtier på 1800-tallet. Se også Leksikon-oppslaget Steinkullsmelting.

1839

Den eldste sikkert daterte gruvejernbane vi kjenner fra Norge blir anlagt i 1839 i Benneckestollen ved Modum Blåfarveverk (Buskerud).

 

1839

Engelske fabrikker begynner å bruke svovelkis til svovelsyreproduksjon.

 

Foranledningen er sterk prisøkning på svovel fra Sicilia etter at kong Bomba (Ferdinand 4.) tar monopol på øyas svovelhandel. Sicilia er  hovedleverandør av svovel til det europeiske marked. Etter intervensjon av den britiske utenriksminister Palmerston blir monopolet brutt i 1840, men skaden er skjedd, og forsøk på å utvinne svovel av bl.a. svovelkis er i full gang. De tidligste metodene er utilfredsstillende og mye svovel går tapt. Det blir heller ikke gjort noe forsøk på utnytte avbrannen og dens metallinnhold.

Fabrikkene tar i første omgang kis fra Irland og Tyskland, og sist i 1840-årene også fra berghalder ved oldtidsgruber i Portugal.

Omkring 1840

De første baner med jernskinner blir anlagt i gruvedriften.

Jernbanedrift revolusjonerer horisontaltransporten i gruvene. Erfaringer fra Kongsberg Sølvverk viser at friksjonen nå blir så redusert at nyttelasten minst kan femdobles f.eks. i forhold til fordring med kjerre på en trestagbane (når begge trekkes av en hest).

1840-årene

Størst råjernsproduksjon i den gamle jernverkstiden.

Gjennomsnittsproduksjonen i tiåret var 9750 tonn pr år, mens gjennomsnitt for perioden  1660-1870 var 7000 tonn pr år.

1840-årene

Lancashiremetoden blir den vanlige metode for fersking av råjern ved jernverkene.

Lancashiremetoden avløser da den tradisjonelle ’tyske metode’ som har vært nærmeste enerådende så lenge det ble smeltet jern i masovner i Norge, dvs. fra 1620-årene.

Den nye metoden er mye raskere og gir et høykvalitetsjern med langt lavere trekullforbruk.

1840-årene

Turbin og dampmaskin kommer i spredt bruk ved bergverkene.

Når ingen av maskinene fikk noen bred utbredelse, må det delvis ses i sammenheng med begrenset kompetanse i vårt fagtekniske miljø på denne tiden. For dampmaskinene var det i tillegg et problem at de måtte fyres med billig steinkull for å kunne drives økonomisk.

1840-årene

Det igangsettes en systematisk bekjempelse av sølvtyverier ved Kongsberg Sølvverk.

Tiltakene som blir satt inn mot tyveribølgen i 1830- og -40-årene omfatter strengere regler for oppbevaring av rik malm, belønning for tipsing om slik virksomhet, samarbeid med politiet og opprettelse av et eget gruvepoliti, de såkalte nattstigere, som bl.a. skal visitere mistenkelige personer.

Ordningen blir avviklet i 1912 etter at antallet sølvtyverier har gått kraftig tilbake.

1841

Den første norske jerneksporten til USA går fra Fritzøe jernverk med et emigrantskip til New York.  

Norsk jern i USA får et meget godt rykte og går under navnet Norway Iron. Se kap. 12B. Metallene /*Jern/Produkter.

1841

Svovelkis for første gang råstoff for produksjon av svovelsyre i Norge.

Svovelkisen blir tatt ut fra Ytterøya gruver i Trondheimsfjorden og går til svovelsyreproduksjon ved Leren kromfabrikk ved Trondheim som da kan regnes som landets første kjemiske fabrikk.

Gruvedrift på svovelkis kommer etter hvert til å dominere norsk bergverksindustri.

1841

Røros kobberverk får sin første dampmaskin.

Dette er trolig også den første dampmaskin i norsk bergverksdrift.

Maskinen skal brukes til lensing av Kongens gruve.

1842

(14. juli)

Ny berglov vedtas.

Bergloven av 1842 inneholder ingen vesentlige endringer i forhold til bergloven av 1812 verken prinsipielt, juridisk eller organisatorisk. Også denne lov bygger således på prinsippene om bergregale og bergfrihet med fri skjerperett og førstefinnerretten til å undersøke og utnytte et malmfunn til anleggelse av bergverk. Staten skal fortsatt beholde en sterk kontroll med bergverksnæringen.

I loven tas inn en særbestemmelse om Kongsberg Sølvverk der det heter at så lenge verket er statens eiendom, beholder det de særrettigheter det har etter eldre lovgivning til drift av opptatte sølvgruver og skjerp på andres grunn, med tilhørende dammer, vassledninger og enerett til fløtning, og skal ha enerett til drift av sølv- og gullførende ganger i Sandsvær, Flesberg og Eiker.

Se Leksikon-oppslaget.

1842

Ny liberalistisk handelslov opphever provianthusenes særstilling ved bergverkene.

 

1843

Eksportavgiften på jern oppheves.

Innført 1815. Avgiften bidrar til å belaste norsk jernindustri ytterligere etter tapet av det gunstige danske (hjemme)markedet.

1845

I fattigloven av d.å. blir det fastslått at ”Ethvert Bergværk danner et selvstændig fattigdistrikt”.

Bergverkenes særstatus i forhold til øvrig industri som egne fattigkommuner opphører ved gjennomføringen av fattigloven av 1900 da verkene blir integrert i den alminnelige, kommunale fattigforvaltningen. Se også Del1 (boken) kap. Velferdsordninger.

1846
 (1.jan)

Utførselstoll og tiendegarkobber oppheves.

Tollen var tidligere nedsatt i 1827 og 1842, i 1842 til 2 %.

1847

Det første nikkelverk blir tatt opp i Espedalen i Gausdal (Oppland).

Kort tid etter Espedals Værk blir Ringerike Nikkelverk anlagt, og deretter en rekke nikkelgruver og –verk. I en periode på 1870-tallet er Norge den ledende nikkelprodusent på verdensmarkedet med om lag halvparten av verdens nikkelproduksjon.

Se kap. 12B. Metallene./*Nikkel

1850

(2.juni)

Thranittene arrangerer tog og fest for foreningens medlemmer på Kongsberg.

Dette er kanskje det første organiserte norske arbeiderarrangement. 2. juni var ettårsdagen for dannelsen av byens arbeiderforening og blir feiret med en skikkelig fest med salutt og avmarsj fra foreningens lokale til kirken under sang og musikk.

Omkring 1850

Bergmester og metallurg Mathias W. Sinding utvikler en original og fremtidsrettet metode for utvinning av kobber fra avfallshauger etter kjernerøstingen.

Se Sindings metode.

1850-60-årene

Siste jernblestring i ovn av gammel type.

Den siste som smelter bondejern av myrmalm i ovn av gammel type, er kanskje Halvor Pedersen Tangen som smelter jern i Atnedalen i Hedmark, kanskje på 1850-60-tallet eller noe senere.

1850-årene

Kisdrift ved Løkken verk. Første norske kiseksport.

Driften begynner i 1851. Beskjeden eksport.

1854

Første fyrtårn laget av støpejern.

Fyret står på Eigerøy ved Egersund. Etter hvert blir det bygget en lang rekke fyr delvis, eller helt av prefabrikerte støpejernselementer.

De første lyktehus (toppen av fyret) av støpejern blir laget i 1822.

1855

Den engelske metallurgen Henry Bessemer tar ut patent på en ny og banebrytende metode for produksjon av stål.

Bessemerprosessens hovedprinsipp er at ferskingen av råjernet foregår ved at luft blåses gjennom det flytende råjern i en konverter (lukket beholder).

Stålproduksjonen blir nå lettere, billigere og raskere enn med den tidligere herdferskingen.

Se kap. 12B.Metallene/*Bessemerprosessen.

Den første som lykkes med å fremstille godt bessemerstål er den svenske industrientreprenør Göran F. Göranson.

Første verk som arbeider med bessemerprosess i Norge er Christiania Spigerverk først på 1920-tallet.

1858

Første produksjon av godt bessemerstål.

Den svenske industrientreprenør Göran F. Göranson får, etter flere forsøk ved sin bedrift Edsken Bruk i Gävleborgs län, fremstilt et smibart og relativt slaggfritt stål.

Grunnen til at han lykkes bedre enn andre med den nye teknologien skal bl.a. være fordi han bruker et renere råjern fremstilt med bruk av trekull, og ikke et svovel- og fosforholdig mineralsk brennstoff (steinkull eller koks) som f.eks. i England.

1859

Lysaker kemiske Fabrik (Christiania) starter produksjon av svovelsyre med svovelkis som råstoff.

 

Rundt 1860

Verkene begynner å bruke enmannsbor av stål i gruvedriften.

Tidligere var det vanlig med to-, eller tremannsbor med stålsatt skjær. De nye, tynnere helstålsborene gjør boringen lettere og billigere idet det nå bare trengs én mann til å føre og slå på boret. Stålborene har også flere rent bortekniske fordeler, se Leksikon-oppslaget.

Rundt 1860

Næs jernverk (Tvedestrand, Aust-Agder) bygger digelstålverk.

Næs er det eneste av jernverkene som satser på produksjon av digelstål. Med denne satsingen klarer verket seg gjennom krisen for de norske jernverkene rundt 1870. For å skaffe råstoff fortsetter verket å produsere jern i en trekullfyrt masovn helt til 1909. Produksjonen av digelstål varer imidlertid helt til verket blir nedlagt i 1959.

Digelstålverket er i dag, så vidt kjent, ett av de to siste, bevarte anlegg av denne typen i Europa.

1860-årene

Tidligere verdiløs svovelkis blir en økonomisk interessant malm.

Svovelkis er frem til 1860-årene bare en plagsom følgemalm til kobberkisen, men blir nå etterspurt som råvare for produksjon av svovelsyre i europeisk kjemisk industri. En helt ledig norsk naturressurs verdi får altså verdi på grunn av den teknologiske og industrielle utviklingen i Europa.

Se oppslagene og Del1 (boken) kap. 7./

Svovelkisen i norsk bergverkshistorie.

1860-årene

En bølge av skjerpefeber går over landet.

Skjærpesoten” synes utløst av det gunstige salget av titanjernleiene i Sokndal, Rogaland, til et engelsk selskap.

Styrken i denne ” besynderlige Mani”, gjør inntrykk i samtiden. En avis skriver at folk bærer ”… sig i det hele som Vanvittige.

Også under 1. verdenskrig skyller det bølger av skjerpefeber over hele landet da økt etterspørsel og stigende priser på metall og svovelkis på verdensmarkedet gir støtet til mangt et forhåpningsfullt gruveprosjekt.

Også lokalt kan det oppstå skjerpefeber som etter funnet av sølv i Svenningdal (Grane, Nordland) i 1870-årene da det ifølge bergmesteren en periode råder ”Kaliforniske Tilstande” i området.

Fenomenet er også omtalt i Del1 (boken) kap. 1. Jeg fant, jeg fant!

1861-1872

Etableringsperiode for norsk kisindustri.

En rekke verk satt i drift: Ytterøya (Trondheimsfjorden), Vigsnes (Karmøy, Rogaland), Valaheien (Kvinnherad, Hordaland) er de ledende kisgruver i denne perioden. Andre samtidige gruver i drift er Høidal og Løkken (Meldalen, Sør-Trøndelag), Undal (Rennebu, Sør-Trøndelag), Lindø (Bømlo, Hordaland) Dyrås, Dalemyr, og Jernsmauget (alle Kvinnherad, Hordaland), Lindvig (Ullensvang, Hordaland), Gravdal (Kvam, Hordaland) og Svanø (Flora, Sogn og Fjordane).

Tallene fra industristatistikken viser en bratt stigning fra et gjennomsnitt for årene 1861-65 på 14 tusen tonn til det foreløpige toppåret 1872 med 97 tusen tonn.

Flere av smågruvene er bare i drift kort tid og med ganske liten produksjon.

Siste årtier av 1800-tallet

Til dels sterkt prisfall på sølv, kobber, jern og svovelkis.

Prisfallet setter inn på litt ulike tidspunkter og følger noe varierende forløp, men ligger for alle metallene i området 45-60 %. Årsakene er av noe forskjellig art. For sølv er det økt produksjon på grunn av nye sølvfunn i utlandet og redusert etterspørsel bl.a. grunnet overgangen til gullstandard. For kobber og jern skyldes nedgangen for en stor del økt produksjonskapasitet og lavere kostnader pr enhet grunnet teknologisk endring (bessemering) og billigere smelting med koks.

Kongsberg Sølvverk og kobberverkene må som en følge av dette bl.a. legge om produksjonen i smeltehytta, se cyanid-metoden, hhv. kobberbessemering. For jernverkene utløser prisnedgangen krise og undergang for den gamle jernverksindustrien, se kap. 12B. Metallene/*Jern/Malmforekomster og verk.

For kisindustrien kan vi notere et prisfall fra 27 kr/tonn i 1872 til 16 kr/tonn i 1896, dvs. med ~40 % og en utflating av eksporten i perioden

1861-1915

Kisindustriens anleggs- og vekstperiode.

 

 

Etter etableringsfasen 1861-1872 inntrer i første omgang en stagnasjon da samlet gjennomsnittlig årsproduksjon bare øker fra 54 tonn til 56 tonn i perioden frem til 1896. Det etableres nå en rekke store og mellomstore kisverk og produksjonen øker sterkt frem mot århundreskiftet og i tiden etter. Ekspansjonen kulminerer foreløpig i 1915 etter politisk intervensjon i markedet ved den såkalte Kobberavtalen i 1916 der Norge forplikter seg til ikke å selge kis til Tyskland.

Et særkjenne ved perioden er det store innslaget av utenlandsk kapital i bergverksindustrien. Av de 17 mer betydelige sulfidmalmverk som blir tatt opp i perioden finner vi bare to helt norske verk, de øvrige er helt eller delvis finansiert med engelsk, svensk, tysk, fransk, og belgisk kapital.

Se Del1 (boken) kap. 7./Svovelkisen i norsk bergverkshistorie og tema-artikkelen Kisindustrien.

1861

Kiseksport fra Ytterøen verk, Trondheimsfjorden.

Eksporten herfra regnes som starten på den norske kisindustrien.

1861-1901

Gjennomsnitt innenlandsk svovelkisforbruk på noe over 2000 tonn/år.

Dette gir et samlet forbruk på ca 95000 tonn i perioden.

1863- 1884

Alle de norske jernverkene nedlegges med unntak av Næs (Tvedestrand, Aust-Agder).

Første er Moss, siste er Egeland (Gjerstad, Aust-Agder). Næs fortsetter frem til 1959 med stålproduksjon.

1866-1957

Bergskole opprettet på Kongsberg.

Skolen gir undervisning på lavere nivå beregnet på stigere, arbeidsformenn og teknikere ved norske gruver. Flytter til Trondheim i 1957. (Jfr. også bergkadettskolen på Røros som synes å ha blitt nedlagt på 1850-tallet).

Se også Leksikon-oppslaget Bergskolen.

1865

Norges første fabrikk for høyeksplosiver blir reist på Lysaker.

Fabrikken produserer de første årene nitroglyserin etter Nobels to år gamle patent som verdens nest eldste nitroglyserinprodusent. Dynamittproduksjonen starter i januar 1868 basert på Nobels oppfinnelse.

Utover på 1870 tallet begynner norske bergverk å ta i bruk det nye, høyeffektive sprengmiddelet.

1866

Første dokumenterte funn av gull i elvegrus (alluvialt gull).

Funnet blir gjort i en elv nær Karasjok.

Alluvialt gull er ved lov av 17. juni 1869 grunneierens eiendom, dvs. unntatt fra den alminnelige frie skjerperetten. Unntaket er videreført i senere bergverkslovgivning.

For mer om gull, se kap. 12B. Metallene/*Gull

1867

Drift på sinkmineralet sinkblende  tas opp ved Konnerudverket ved Drammen.

Senere har det vært drevet på sinkblende som hoved- eller bimineral ved en lang rekke verk, særlig på Østlandet og fra Nord-Trøndelag og nordover. Produksjon av metallisk sink i Norge er først kjent fra 1909. Det meste er produsert og solgt som konsentrat.

Se kap. 12B. Metallene/*Sink.

1867

Største sølvklump i Sølvverkets historie blir funnet.

Klumpen veier nærmere 500 kg.

1868

Øyensjø verk (Trysil, Hedmark) legges ned.

Øyensjø er det eneste rene myr- og sjømalmbaserte jernverk i Norge. Verket driver på lokale myr- og sjømalmforekomster, men får ikke driften til å lønne seg.

1869

17. juni

Alluvialt gull blir ved unntakslov unntatt fra den frie skjerperetten og gitt til grunneieren.

Unntaket for alluvialt gull er videreført i senere bergverkslovgivning. Skulle man derimot finne gull i fast fjell, gullmalm, kan finneren søke Direktoratet for mineralforvaltning om undersøkelsesrett på vanlig måte, uavhengig av hvem grunneieren er.

1869-1913

Vannsøylemaskin viktigste gruvemaskin ved Kongsberg Sølvverk.

Maskintypen kommer bare i bruk ved Sølvverket. Se Leksikon-oppslaget.

1870-årene

Norge verdens ledende leverandør av nikkel.

Norge står i denne perioden for om lag halvparten av verdens nikkelproduksjon, og nikkel står for rundt 25 % av den totale produksjonsverdien av norsk gruvedrift.

Se også kap. 12B. Metallene/*Nikkel.

1872- 1896

Stagnasjonsperiode for norsk svovelkisproduksjon.

Perioden preges av en del mindre gruver som faller fra, få nyetableringer og sterkt fallende priser (med enkelte fluktuasjoner), fra 27 kr/tonn i 1872 til 16 kr/tonn i 1896.

1872

Historiens størst kjente gullklump på 214 kg rent gull blir funnet i Australia.

 

1873

Dynamittens gjennombruddsår i Norge.

Se Leksikon-oppslaget.

1874

Den først taubane anlagt i norsk bergverksindustri.

Banen blir anlagt ved Ringerike nikkelverk i Buskerud og er bortimot 4 km lang.           Taubanene skal komme til å få stor betydning i norsk bergindustri, se Del 1 (boken) Om å ta opp…/Kommunikasjoner og transport

1874

Ødegården apatittverk, Bamble i Telemark, anlagt.

Verket er på sitt størst i årene 1880-1882 med rundt 350 ansatte og er da Norges nest største bergverk. Det er også Norges største verk på industrimineraler.

1875

Første trykkluftboreanlegg i norsk bergverksdrift blir installert i Ludwig Eugen-stollen på Modum Blaafarveværk (Buskerud).

For å drive kompressoren blir det anlagt en dampmaskin som blir fyrt med ved.

1875

Dampmaskin i bruk ved 12 gruver.

Opplysningen er ifølge bergmesterberetningene. Anleggene er gjennomgående små med unntak for Visnes (Karmøy, Rogaland) som er det verk der dampkraften får størst betydning. Se Leksikon-oppslaget Dampmaskin.

1875

22. mai

Norge tiltrer ved lov meterkonvensjonen som internasjonalt enhetssystem.

Sammen med loven ble det også vedtatt regler for omregning av gamle måleenheter (alen, spesidaler, pund osv.) til metriske slik vi kjenner dem i dag (meter, kroner, kilo osv). Se kap. 21. E. Enhetsmål og forholdsmål/Innledning

1877

Svenningdal sølvgruve (Grane, Nordland) tas opp.

Svenningdal som driver på sølvholdig blyglans,  er det nest største sølvverk i Norge etter Kongsberg. Gruven leverer i sin driftstid frem til 1900 i alt 16,5 tonn sølv som blir smeltet ut i Freiburg, Tyskland.

Se kap. 12. Metallene/*Sølv for mer om produksjonen av sølv ved norske verk.

1878

Jernbanen til Trondheim fullført.

Noen konsekvenser for Rørosverket:

- Overgang fra bruk av trekull til importert koks og steinkull i smeltinga, noe som gir driftsbesparelser.

- Svovelkis opptrer for første gang som eget salgsprodukt fra verket.

1879

Det lanseres en metode for bessemering av fosforholdige jernmalmer.

 

Løsningen på ’fosforproblemet’ fører til en voldsom vekst i stålfremstillingen fra 1880-årene av da det meste av den malm som finnes, inneholder fosfor som gjør stålet sprøtt.  Se Leksikon-artikkel Thomas-Gilchrist prosessen.

1879

Gummidynamitten kommer på markedet.

Gummidynamitten etablerer seg som den endelige form for dynamitt med en rekke fordeler fremfor andre former for dynamitt og sprengemner lansert både av Nobel og andre. Se Leksikon-oppslaget Dynamitt.

1881

Fahrkunst blir bygget på Kongsberg for å effektivisere mannskapstransporten i verkets dypeste gruve.

Sølvverket er eneste verk i Norge med fahrkunst. Den er den eneste bevarte i Europa med autentiske trestenger. Den virker fremdeles og er et av Bergverksmuseets mest spektakulære objekter når den kjøres. Se Leksikon-oppslaget.

1880-årene

Kisindustrien blir den kvantitativt viktigste gren i norsk bergverksindustri.

I de neste hundre årene kommer kisindustrien langt på vei til å dominere bergverksnæringen. Tilgang til moderne, rimelige og effektive ’industrielle’ transportmidler som jernbane, taubaner og dampbåter er avgjørende for gjennombruddet i denne sektoren.

Se Del1 (boken) kap. 7./Svovelkisen i norsk bergverkshistorie, eller tema-artikkelen Kisindustrien.

Slutten av 1800-tallet

Voksende bevissthet om de miljømessige konsekvenser av industriell aktivitet.

Tyskland er tidlig ute med lovgivning og pålegger f.eks. tyske kobberverk som ønsker å ta i bruk 1880-årenes store, metallurgiske innovasjon, kobberbessemering, å forholde seg til lovbestemmelser som krever at svoveldioksidet fra prosessen straks skal fanges opp og gå til svovelsyreproduksjon.

Noen slik miljølovgivining får vi ikke i Norge på denne tiden, men de første klager begynner å komme fra lokalbefolkningen som ellers finner seg i røyken som et nødvendig onde.

~1880-1920

Bergverksnæringen industrialiseres

I løpet av noen årtier rundt århundreskiftet 1900 endrer det teknologiske landskapet i den århundregamle bergverksnæringen nesten helt karakter, ofte som resultat av den store fremgangen i ingeniørfagene og gjennom et samarbeid mellom vitenskap og industri. Maskinkraft overtar for muskelkraft i gruve- og transportarbeidet. I gruvedriften blir arbeidet effektivisert med maskinboring og bruk av dynamitt; elektromotorer blir satt inn i driften av gruveheiser og pumper og til mange andre formål, og massetransporten blir for en stor del ført over på taubaner og gruvejernbaner som erstatning for hesten; det vokser frem en leverandørindustri som erstatter stedlig fremstilt verktøy og utstyr; vannkraften blir utnyttet på en langt mer potent måte til produksjon av elektrisitet, noe som ikke minst får betydning i oppredningen der den nye kraftkilden kan brukes til å drive små og store pumper og transportbånd samt være motor for en lang rekke nye og større knuse- og separeringsmaskiner mm. Så blir strømmen brukt til å gi bedre arbeidslys både i gruver og driftsbygninger. Moderne dampskip og jernbaner gir muligheter for import og distribusjon av store mengder koks og kull som en langt mer brenselseffektiv fyringsmasse enn det tradisjonelle trekullet; i kobbermetallurgien blir den gamle og omstendelige femtrinnsprosessen erstattet av hurtig masseproduksjon ved blåsing av flytende kobbermasse i en bessemerkonverter osv.

Industrialiseringen av bergverksnæringen er omtalt i større bredde i Del 1 (boken) kap. 2/Industriell drift.

1882

Franskmannen Pierre Manhé tar patent på en konverter for blåsing av kobber.

Den nye, revolusjonerende teknologien blir få år senere tatt i bruk ved Røros kobberverk som dermed blir et av de første verk i verden til å raffinere kobber med den nye metoden.

Se Manhés konverter.

1882

Senja nikkelverk (Berg, Troms) første bergverk som bygger eget vannkraftverk.

Strømmen synes å ha blitt brukt til belysning i smeltehytta.

1883

Verdens største nikkelforekomst funnet i Sudbury i Canada.

Oppdagelsen fører til overproduksjon og fallende priser i niekkelmarkedet. De fleste norske nikkelgruver blir da ulønnsomme og nedlagt i løpet av få år. Flere av gruvene blir senere tatt opp igjen.

1885

Nordland, Troms og Finnmark blir skilt ut som eget bergmesterdistrikt.

Det nye distriktet blir dermed det 4. i landet, jfr. ovenfor 1812.

1887

Innføring av konverterteknikk ved Røros kobberverk.

Den nye metoden for raffinering av skjærstein i konverter gir en langt bedre brenselsøkonomi, enklere drift og en mye raskere prosess enn den gamle femtrinnsprosessen. Teknikken blir også tatt i bruk ved kobberverkene Sulitjelma, Birtavarre (Kåfjord, Troms) og Åmdal (Tokke, Telemark). Leksikon-oppslaget Kobberbessemering gir en bred omtale av den nye teknikken.

1888

Den nye smeltehytta på Røros brenner ned, men blir raskt bygget opp.

Smeltehytta med den nye konverteren brenner ned 7.juni, men er bygget opp igjen allerede i november samme år. Ved ombyggingen blir det installert en moderne, amerikansk waterjacketovn for skjærsteinsmeltingen.

Hytta med installasjoner er i drift til den brenner ned i 1953.

~1890

Første offentlige miljøpålegg til bergverksindustrien.

Røros bygningskommisjon pålegger kobberverket å oppføre en 35 m høy skorstein for å lede vekk ovnenes avgasser etter en omleggingen av hyttedriften, jfr ovenfor 1887.

1890-1905

Andelen barn og unge i bergverkene faller kraftig.

Også kvinneandelen faller i disse årene.

Mens 14 % av mennene i 1890 er under 18 år, gjelder dette bare noe over 4 % ti år senere og bare vel en halv prosent i 1905.

Utviklingen kan et stykke på vei forklares med at ny teknikk reduserer behovet for barn og unge i produksjonen, men vi ser nok også virkningen av mer kritiske holdninger til barnearbeidet i seg selv og et mer positivt syn på skolegang som en mer passende og nyttig beskjeftigelse for de unge. Avgjørende viktig i denne sammenheng er Fabrikktilsynsloven av 1892 med forbud mot fabrikkarbeid for barn under 12 år, daglig arbeidstid begrenset til seks timer for barn mellom 12 og 14 år og forbud mot nattarbeid for barn/unge under 18 år.

Kvinneandelen synker fra 4,8 % i 1890 til 2,4 i 1905 etter å ha vært helt nede i 1,3 % rundt århundreskiftet.

1890-1920-årene

Den store anleggsperioden for taubaner.

Taubaner blir tatt i bruk over hele landet som et effektivt og driftsbillig transportalternativ på kortere og mellomlange avstander både i intern- og eksterntransporten ved verkene i vårt topografisk krevende land.

Lengste norske gruve-taubane går fra Skorovass gruver (Nord-Trøndelag, anlagt rundt 1950) til utskipningshavnen Kongsmoen med i alt 45 km.

1890

Første diamantboring gjennomført i Norge.

Det var et svensk selskap som gjennomførte 38 boringer ved en rekke norske verk med gjennomsnittlig dybde 31 m.

1890

 

Siste fyrsetting i norsk gruvedrift.

Siste fyrsettingsdrift er ved Kongsberg Sølvverk. Dermed er en 267 år gammel bergbrytingstradisjon avsluttet ved Sølvverket, og arbeiderne, Ole S. Augenspladsen og Kittil Olsen Viermyr, antageligvis de siste fyrhauere i europeisk gruvedrift overhodet.

1890-årene

Første organiserte prospektering i større målestokk.

Malmletingen blir gjennomført i Sulitjelma i regi av eieren, den svenske forretnings- og industrimannen Nils Persson.

1890-årene

Forholdet mellom arbeidere og arbeidsgivere endrer seg.

Den fremvoksende fagbevegelsen begynner å stille krav. Den første kampen står om retten til å organisere seg, deretter til å være med å bestemme over lønn og arbeidstid mm. Streik blir en mulighet bergverkseierne nå må regne med, og man må si farvel til de gode, gamle dager da de alene sitter med den fulle styringsrett og har full kontroll over sin bedrift og sine ansatte.

- Første avtale kjempet gjennom

- Første fagforening stiftet

- Arbeiderne organiserer seg i Arbeidsmandsforbundet

- Første gruvekonflikt i forbundets regi

(se nedenfor)

1891

10. jan

Sulitelma AB stiftet

Selskapet stiftet av den svenske industrimannen Nils Persson,’Norges gruvekonge’, etter noen års kartlegging og prøvedrift. Selskapets hovedkontor i Helsingborg.

Samme høst blir det påbegynt arbeid med vaskeri, smeltehytte og kraftstasjon. Videre utover i tiåret blir det sjøsatt dampbåt på Langvatnet, den første jernbanestrekning blir ferdigstilt, de første taubaner anlagt, vaskeri oppført, smeltehytte, elektrisitetsverk, sykehus, kirke og skole bygget. Med disse grunninvesteringene på plass fremstår bedriften i 1903 som et ferdig utviklet bergverk som i 1910 regnes som Norges største. Før gruvedriften startet bodde det 45 mennesker i bygda, i 1910 er det nesten 3000.

 

1892

8-timersdagen blir for første gang kjempet gjennom i Norge.

Det er agitatoren Hans Berntsen som etter en streik klarer å få gjennomført arbeidstidsforkortelsen ved Gullfjellgruvene i Rana som et mottrekk mot gruveledelsens planer om lønnsnedslag.

1892

27. juni 

Fabrikkloven vedtatt.

Loven tar særlig sikte på bringe barn- og ungdomsarbeidet inn i fastere former med lovbestemte avgrensninger av den daglige arbeidstid: Forbud mot fabrikkarbeid for barn under 12 år, daglig arbeidstid begrenset til seks timer for barn mellom 12 og 14 år og forbud mot nattarbeid for barn/unge under 18 år.

Etter en henvendelse fra en gruppe familiefedre på Røros om at det må gjøres unntak fra loven for håndvaskingsarbeidet, vedtar Stortinget visse endringer for bergverkene. Det argumenteres bl.a. med at familiene er så avhengig av barnas arbeid at lovens bestemmelser vil bety økonomisk ruin.

Se for øvrig Del 1 (boken) kap. 8/Kvinner og barn i bergarbeidet.

1893

Henvendelse fra innbyggerne på Røros om sjenerende miljøutslipp.

Klagen gjelder utslipp av svoveldioksid fra røstingen som øker kraftig etter omleggingen av hyttedriften, jfr. ovenfor. Det er første kjente klage av denne typen, og det er bemerket at det sannsynligvis er vår første ’forurensningslov’, naboloven av 1887, som her tas i bruk.

1894

Siste kobbersmelting med den tradisjonelle femtrinnsprosessen.

Det siste verk som bruker denne teknikken er Selbu kobberverk (Meråker, Nord-Trøndelag). Metoden har da vært nærmest enerådende som produksjonsmetode ved kobberverkene fra Kvikne kobberverk (Tynset, Hedmark) blir etablert i 1630-årene, til moderniseringen av kobberindustrien setter inn i slutten av 1880-årene, (se ovenfor 1887), dvs. over en periode på nærmere 260 år. 

1896

Første bergarbeiderforening stiftet ved Bossmo kisgruver, Mo i Rana.

 

1896

(okt)

Kraftanlegget i Kuråsfossen åpnes for forsyning av elektrisk kraft til Røros kobberverk.

 

Anlegget, som gir strøm til flere gruver via en høyspent kraftlinje på til sammen 24 km, representerer den første større utbygging av kraftoverføring i Skandinavia.

Elektrisiteten legger grunnlaget for tekniske effektiviseringstiltak i gruvedriften, fordring (el. lok.) og oppredning og elektrisk taubane, foruten belysning.

Det blir beregnet at bygging av et kraftverk kan spare 191 mann og 58 hester. Anlegget er i drift til 1952 og redder trolig gruvene fra nedleggelse da det ble anlagt.

1897-1915

Ekspansjonsperiode for norsk svovelkisindustri.

 

I denne perioden kommer store, tunge og varige aktører som Sulitjelma, Orkla (Løkken), og nye Folldal på banen. I tillegg kommer Bossmo (Rana, Nordland), Killingdal, Kjøli (Holtålen, Sør—Trøndelag.), og Stordø (Stord, Hordaland) med for fullt. I tillegg kan nevnes Røstvangen (Tynset, Hedmark) som kommer i drift rundt 1905.

Gjennomsnittlig årsproduksjon i perioden 239 tusen tonn mot 56 tusen tonn i foregående (stagnasjons)periode. Første år med over 100 tusen tonn er 1901. Veksten stanser foreløpig opp som følge av den såkalte Kobberavtalen mellom Norge og England i 1916 som forplikter Norge til ikke å selge svovelkis til Tyskland. Dette fører til et produksjonsfall fra 513 tusen tonn i 1915 til 295 tusen tonn i 1916.

1898

Bergarbeiderne slutter seg til Norsk Arbeidsmandsforbund, stiftet i 1895.

 

1898

Første gruvekonflikt i forbundets regi.

Arbeiderne legger ned arbeidet i fire måneder for bedre lønn ved Bossmo kisgruver i Rana. Støtteaksjoner blir satt i gang over hele landet.

 

1900-tallet

ÅR/PERIODE

HENDELSE

TILLEGGSOPPLYSNINGER

/HENVISNINGER (Henvisninger til kapitler (kap.)12 … osv refererer til kapittelinndelingen i Del 2. For oversikt over kapitlene, se https://www.bergverkshistorie.no/Innhold/ABC.-Bergverksfortellinger.-Introduksjon-til-norsk-bergverkshistorie.-Del-2.-)

1900-tallet

Viktigste landsdel for norsk bergverksdrift på 1900-tallet er Nord-Norge med Sulitjelma og A/S Syd-Varanger som de mest fremtredende verk.

Landsdelen har, med unntak for Alta kobberverk og Senja nikkelverk, tidligere hatt lite bergverksdrift.

1900-tallet

Svovelkisens århundre.

Se Tema-artikkelen Kisindustrien.  En kortversjon finnes i Del1 (boken) kap. 7. Sulfidmalmene – våre viktigste malmreserver.

1900

Siste kunsthjul i gruvedriften blir tatt ut av bruk på Kongsberg.

Vannhjul som pumpemotor har da vært i bruk ved verket fra 1644, dvs. i 256 år. Trolig er dette den siste maskinen av denne typen som er i regulær drift i Norge.

1900

Trolig siste kjerrat i drift i Norge blir stanset ved Kongsberg Sølvverk.

 

1900

27. juli

Den første bergverkstariff kommer i stand.

Tariffen blir avtalt mellom Arbeidsmandsforbundet og ledelsen ved Røros kobberverk etter en kortere streikeperiode ved verket.

Streikegrunnlaget er bl.a. krav om minstelønn på akkordarbeid og tillegg for natt- og helgearbeid. Begge kravene blir innfridd og Røros er da visstnok et av meget få bergverk i Skandinavia med en slik minstelønnsordning. Natt- og helgetillegget blir bare på 20 %, men et viktig prinsipp er vedtatt. I avtalens punkt 6 blir foreningsretten sikret: Ingen kan avskjediges bare fordi han er medlem av sin fagforening.

Omkring 1900

Elektro- og eksplosjonsmotorer overtar maskindriften ved verkene.

De nye motorene erstatter gradvis de tradisjonelle motorene vannhjul og hestevandring, og 1800-talls motorene (i norsk sammenheng) dampmaskin, turbin, vannsøylemaskin og lokomobil.

Omkring 1900

Cellulosefabrikkene begynner å bruke svovelkis som råstoff for fremstilling av sulfittlut.

Luten blir brukt i blekeprosessen. Allerede i 1904-1905 var det innenlandske forbruk 15-20000 tonn svovelkis årlig.

Begynnelsen av 1900-tallet

Karbidlamper tas i bruk som personlig belysning i gruvene; enkelte gruver får lagt inn elektrisk lys.

Karbidlampene som gir et mye sterkere lys enn oljelampene, avløser disse i gruvedriften og er i bruk i mange tiår utover i århundret. Eldre belysningskilder før 1800-tallets oljelamper er talglamper og fakler. Se også Leksikon-oppslaget Belysning.

Begynnelsen av 1900-tallet

Bo- og leveforholdene bedrer seg for brakkearbeiderne.

For tiden frem mot 1. verdenskrig leser vi at det blir lagt sinkplater på alle bord; brakker blir reparert og nye gulv lagt inn; det blir lagt inn springvann, noen steder både kaldt og varmt; badstue blir bygget; køyer blir erstattet av jernsenger; det blir lagt inn dampsentraloppvarming og det blir tilbudt kjøp av rimelig middagsmat fra nyanlagt kjøkken.

Forbedringene må nok langt på vei ses som en følge av Fabrikktilsynsloven av 1892 med bestemmelser om årlige tilsyn bl.a. med kontroll av helse- og miljøforhold.

Et nytt innslag ved mange bergverk på denne tiden er ”kokkepigene”. Ved mange gruver kan man sette et tydelig skille på bo- og leveforholdene i brakkene før og etter kokkene kommer. Se Del1 (boken) kap. Arbeidet/Brakkeliv/1900-tallet.

1901

Storstreik på Røros.

Streikegrunnlaget er lønnsnedslag og forslag om arbeidstidsendringer, bl.a. lørdagsarbeid, vedtatt av bedriftsledelsen etter at tariffen av 27. juli 1900 er sagt opp samme år. Verket har nå meldt seg inn i den nystiftede Arbeidsgiverforeningen, og mange anser utspillet om ny lønnstariff som et forsøk på å knuse Arbeidsmandsforbundet.

Streiken varer i ni måneder og ender med en avtale der begge sider kompromisser og gir noe etter på sine opprinnelige krav.

Det er også hevdet at noe av striden under streiken står den gamle retten til noe fri om sommeren. (fyrmåned).

1902

Ved Sulitelma AB startes arbeidet med utvikling av en ny metode for fremstilling av kobberskjærstein.

Det er verkets direktør, Julius Emil Knudsen, som står for utviklingsarbeidet gjennom eksperimentering i verkets smeltehytte. Den nyutviklede metode blir tatt i bruk ved verket i 1905. Produksjonen viser seg vellykket og patenter blir solgt i en rekke land over hele verden, bl.a. Serbia og USA. Vi står med dette overfor et av de første eksempler på eksport av moderne norsk teknisk know-how. Se Leksikon-oppslagene Knudsen-konverteren og Knudsen-prosessen.

1902

Selskapet Titania A/S i Sokndal, Rogaland, grunnlegges.

Selskapet har drevet på ilmenittforekomster i Sokndal kommune siden 1916. Tellnesforekomsten skal være verdens største og bedriften verdens fjerde største produsent av titanmineraler.

Bergverket er i dag Norges største og et av to gjenværende malmbergverk i landet. 

Se også kap. 12B. Metallene/*Titan

1902

Løkken verk bygger verdens første underjordiske kraftstasjon.

Stasjonen som yder60 kW, anlegges først og fremst for å produsere strøm til de elektriske pumpene som skal lense gamle vannfylte gruver før ny drift kan igangsettes. Stasjonen leverer også kraft til enkelte boliger som får innlagt strøm til jul i 1902 – et særsyn i de dager.

1902

(mai)

Dunderlandsverket (DIOC) etableres

The Dunderland lron Ore Company er et engelsk  gruveselskap etablert for å utnytte de meget store, men nokså fattige jernmalmforekomstene i Dunderlandsdalen nord-øst for Mo i Rana.

Den storstilte utbyggingen foreår i høyt tempo, og allerede i 1906 er utbyggingen av anlegget ferdig bl.a. med en driftsjernbane fra Storforshei ned til havnen i Mo.

Både tekniske og markedsmessige problemer gir kortvarig drift i tre adskilte perioder, 1906-08, 1928-31 og 1937-39. I 1947 blir firmaet kjøpt av staten.

I dag drives Dunderlandsfeltet av Rana Gruber A/S.

1904

Trolig siste hestevandring i virksomhet i norsk bergverksdrift.

Hestevandringen  blir brukt ved Trollerud sølvgruve ved Vinoren (Flesberg, Buskerud) hvor slik bruk er registrert i rapporter fra 1898 til 1904.

1903, 1909, 1917

Konsesjonslover vedtas for å sikre statlig kontroll bl.a. med våre mineralressurser.

Formålet med lovene er å sikre at landets naturressurser utnyttes på en samfunnsgavnlig måte, og særlig at de ikke kommer i utenlandsk eie. (Loven av 1903 er en ad hoc-lov for å begrense utlendingers rett til å drive bergverksdrift. Loven også omtalt som ”den provisoriske konsesjonslov”).

Det er på denne tiden særlig stor utenlandsk interesse for vår kismalmressurser (se også Leksikon-oppslaget Grong-loven).

1904

Løkken verk solgt til Orkla Grube-Aktiebolag

Forberedelser til stordrift på de mektige kisforekomstene er gjort i de foregående år: Gruvene er for en stor lenset for vann, det er planlagt jernbane gjennom Orkladalen, kraftverk mm.

Et dristig foretakende: Både markedsmessig og teknisk er det store utfordringer. Positivt med gode muligheter for elektrisk kraft.

Hovedsakelig svensk kapital (Wallenberg).

Første regulære driftsår er 1910.

1904

Dunderlandsbanen ferdig.

Strekningen fra Storforshei ned til Mo i Rana den første del av en kommende Nordlandsbane. Industribanen anlagt og drevet av The Dunderland lron Ore Company (DIOC) for selskapets malmtransporter. NSB overtar driften av banen i 1942. 

1904-1910

Thamshavnbanen anlagt fra Løkken (Meldal, Sør-Trøndelag) til Thamshavn ved bunnen av Orkdalsfjorden.

Finansiert med svensk kapital. Banen en forutsetning for lønnsom kiseksport.

Banen er landets første elektriske jernbane og den første privatbane bygd uten offentlige tilskudd.

1906-1910

Anleggsbølge av nye jernverk.

Følgende verk blir anlagt  A/S Sydvaranger (Sør-Varanger, Finmark) og Fosdalens jernverk (Verran, Nord-Trøndelag), begge i 1906; Salangen (Salangen, Troms) 1909; Rødsand (Nesset, Møre og Romsdal) og Tinfos jernverk (Notodden, Telemark), begge i 1910. I tillegg gjenopptar Ulefos (nedre Telemark) gruvedriften i 1900 etter en driftshvile på ca 20 år.

Den nye aktiviteten i norsk jernverksindustri etter nedleggelsen av den gamle trekullfyrte stangjernsproduksjonen må ses i sammenheng med pågående internasjonal oppgang.

Se også kap. 12B. Metallene/*Jern og stål

1906

Verdens største kobbergruve gjennom tidene, Bingham Canyon Mine i Utah, U.S.A., settes i drift.

For å illustrere størrelsen kan opplyses at gruven i 2011 produserer 237.000 tonn kobber, mens Røros kobberverk i snitt produserte 47 tonn kobber pr.år.

1906

(12.jun.)

Midlertidig lov bestemmer hjemstavnsplikt for styrer i uansvarlige selskaper.

Loven krever at styret i uansvarlige selskaper må ha sete i landet om konsensjon skal gis til gruvevirksomhet.

1907

Første flotasjonsanlegg i Norge blir tatt i bruk ved Sulitjelmaverket i Nordland og Konnerudverket ved Drammen for flottering av kobbermalm hhv. sinkmalm.

12 aggregater blir installert ved Sulitjelma i 1909 og blir det største anlegget av denne art i Europa og det som blir holdt lengst i drift (til 1920). Se også Elmore-prosessen og Flotasjon.

 

1907
(30.sept)

Bergverkenes Landssammenslutning dannet.

Konstituerende blir møte holdt i Trondheim.

1908

Den første norske aluminiumsproduksjon tas opp med importerte råvarer.

Norge kommer tidlig med i aluminiumproduksjonen, pga. rikelig tilgang på billig vannkraft. Det første verk blir igangsatt i Stongfjorden i Sunnfjord, Sogn og Fjordane, og er i drift frem til 1945.

Se kap. 12C. Metallene/*Aluminium.

1908

Rørosloven oppheves.

Særloven fra 1818 fastsatte regler for verkets drift, økonomi, privilegier og forpliktelser overfor arbeiderne og deres familier. Flere bestemmelser i loven endres utover på 1800-tallet. Ved opphevelsen av lovens gjenværende deler i 1908 blir den alminnelige bergverkslov gjort gjeldende også for Rørosverket. Se Leksikon-oppslaget.

1908

Omorganisering av bergmesterdistriktene

Fra opprettelsen i 1812 til 1908 omfatter vestre sønnenfjelske bergdistrikt Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark og Vestfold. I 1908 blir navnet endret til Vestlandske bergmesterembete. Samtidig blir Vestfold overført til Østlandske bergdistrikt, mens Søndre Bergenhus (Hordaland) og Bergen by blir overført til Vestlandske bergdistrikt fra Trondhjemske bergdistrikt.

1909

Siste trekullfyrte masovn i Norge blåst ned.

Siste jernverk som produserer jern ved hjelp av trekull er Næs Jernverk (Tvedestrand, Aust -Agder). Jernet blir bl.a. brukt som råstoff for verkets produksjon av digelstål.

1910

Tinfos jernverk (Notodden, Telemark) begynner som det første med smelting av råjern med elektrisitet.

Ovnen er utviklet ved Tinfos og tas senere også i bruk ved Ulefos jernverk (Nome, Telemark). Så vidt kjent er det første gang koks, og ikke trekull (som f.eks. i svenske ovner), blir brukt som reduksjonsmiddel i elektriske ovner der varmen genereres ved motstand når den elektriske strømmen passerer gjennom smeltegodset. Se også Leksikon-oppslaget elektromasovn.

~1910

Utenlandsk kapital kontrollerer mesteparten av norsk bergverksindustri.

For det meste svensk og engelsk, men også fransk, belgisk og tysk kapital. Utlendinger kontrollerer ~80 % av aksjene i industrien.

1910

Ny, vedlikeholdsbesparende konverterfôring  for kobberkonvertere lansert.

Fôringen blir utviklet av norsk-amerikaneren Elias A. C. Smith. Den blir raskt standard på alle kobberkonvertere i hele verden, også i Norge. Se Peirce-Smith-konverter

1910

Kristiansand Nikkelraffineringsverk grunnlagt

Norge får med dette sitt eneste verk som produserer metall med elektrolyse, samtidig som det er første gang det her til lands produseres metallisk nikkel i industriell målestokk. Se Hybinettes metode.

1910

1. jan

Røros kobberverk blir et uansvarlig aksjeselskap.

Verket er da det siste som har partisipantskap som eierform. Årsaken til dette må søkes i bindingene som ligger i den spesielle Røros-loven som først blir opphevet i 1908.

1911

(sommeren)

Streik og lockout ved gruvene. 

Streikegrunnlaget er at bergverksarbeiderne krever minstelønn innarbeidet i fellesoverenskomsten (32 øre/timen). Arbeidsgiverne svarer på gruvestreiken to uker etter streikestart med en lockout som omfatter 32000 arbeidere i flere LO-forbund. Dette var det største konfliktåret i norsk arbedsliv til da.  Konflikten løst ved megling og voldgift. Arbeidet ved gruvene tatt opp igjen 24. og 25. august etter 9 ukers streik. Den nye fellesoverenskomsten godkjenner minstelønn. Voldgiftsdommen fastsetter en økning i de fremforhandlede minstelønnssatser til maks 1 øre/time med virkning fra 1.1.1914, et resultat arbeiderne er svært lite fornøyd med. Det må imidlertid legges til at arbeidstiden blir nedsatt ved de fleste verk, som oftest fra 60 til 57 timer uten at dette er tariffestet.

Streiken omfatter gruvene Sulitjelma, Folldal, Røros, Killingdal (Holtålen, Sør-Trøndelag), Salangen (Salangen, Troms), Røstvangen (Tynset, Hedmark), Fosdalen (Verran, Nord-Trøndelag) og Glomsrudkollen (Modum, Buskerud).

1911

Den første landsoverenskomst i bergverksnæringen.

Jfr. foregående punkt.

Ca 1912

Første salg av kiskonsentrat etter flotasjon (Sulitjelma).

Skepsis i markedet til røsting av svovelkiskonsentrat i eksisterende etasjerøsteovner (se ovnsrøsting). Det blir hevdet at siden flotasjonskisen er så finkornet, er den så reaktiv at det er umulig å kontrollere varmeutviklingen, med uønsket smelting av kisen som resultat.

1913

Ny elektrisk smelteovn som den første i sitt slag i verden ferdig utviklet ved Sulitjelma.

Ovnen satt inn i smeltingen av diverse kobbergods, bl.a. konsentrat.

1. verdenskrig

Utbredt utvinning av molybden ved mange små gruver.

Aktiviteten skyldes den store etterspørselen og pristigningen på molybden som et viktig legeringsmetall for stål under krigen. I rekordårene 1917 og 1918 arbeider således ca 20 % av arbeidsstokken i norske bergverksindustri ved molybdengruver. Ved krigsslutt faller markedet sammen og nærmest alle gruveforetakene blir innstilt. Varig drift blir det bare ved Knaben gruver i Vest-Agder.

Se også kap. 12B. Metallene/*Molybden.

1. verdenskrig

Sterk økning i interessen for de norske svovelkisressurser blant de krigførende parter.

Svovelkis er en viktig innsatsfaktor ved produksjon av sprengstoff, ammunisjon og kunstgjødsel. Svovelkiseksporten utfordrer de krigførende parter og fører til den såkalte Kobberavtalen mellom Norge og England i 1916 der Norge i realiteten forplikter seg til ikke å selge kis til Tyskland. Se Leksikon-oppslaget.

1. verdenskrig

Kislastingsanlegg bygget i Ilsvika av Trondheim kommune.

Anlegget av stor betydning for bergverkene og for lokal skipsfart. Anlegget kommer til å betjene verkene ved eksport av svovelkis -  og senere flotasjonskis.

1915

Orkla og Sulitelma danner sammen to selskaper (ekstraksjonsverk) for å utvinne metallene i kisavbrann.

Det ene selskapet blir anlagt i Oskarshamn (Kalmar Län) i Sverige, det andre i Fredrikstad. Se Leksikon-oppslagene.

1916-1924

Overgangsperiode for norsk kisproduksjon. 

Denne fasen innledes med et markant produksjonsfall fra 513 tusen tonn i 1915 til 295 tusen tonn i 1916. 1915 er et foreløpig toppår, aldri tidligere er det produsert så mye kis og volumet blir ikke overskredet før 10 år senere. Den markante nedgangen skyldes den politiske intervensjonen i markedet ved den såkalte Kobberavtalen der Norge forplikter seg til ikke å selge svovelkis til Tyskland.

1916

(sommeren)

”Foreningen for eksport av norsk kobberholdig svovelkis” dannet.

Foreningen, gjerne kalt ”Kiseksportforeningen” blir stiftet med det formål å bistå regjeringen ved gjennomføringen av et forbud mot eksport av svovelkis.

Medlemmene er Folldal gruver, A. Huitfeldt & Co. (Trondheim), Nils Juul & Co (Christiania)., Reitan gruver (?)(Holtålen, Sør-Trøndelag), Meråker gruver (Meråker, Nord-Trøndelag), Løkken verk (Meldal, Sør-Trøndelag), Røros kobberverk, Røstvangen (Tynset, Hedmark), Sulitjelma (Fauske, Nordland), Svanøy (Flora, Sogn og Fjordane) og Vigsnes gruver (Karmøy, Rogaland).

1916

(30. aug.)

Kobberavtalen inngås mellom Norge og Storbritannia.

Ved avtalen forplikter Norge seg i realiteten til ikke å selge kis til Tyskland mot å få nødvendige tilførsler av rent kobber fra England, evt. USA. Avtalen blir inngått etter sterkt press fra England. Se Leksikon-oppslaget.

1916

(senhøstes)

Svovelkisforeningen dannet.

Forening opprettes for å ivareta interessene til de gruver som leverer kobberfattig svovelkis.

Foreningen synes å ha hatt liten betydning og innflytelse. Det er f.eks. ikke kjent at den ble trukket inn i de politiske forhandlinger mellom Norge og England høsten/vinteren 1916/17. For deltakere mm, se Leksikon-oppslaget.

1916

Tariffestet ferie innført for bergarbeidere

Ferien er bare på fire dager, senere gradvis utvidet.

1916

Store Norske Spitsbergen Kullkompani (SNSK) på Svalbard tar opp driften.

 

1917

(jan.)

All svovelkiseksport til Tyskland stanses av regjeringen etter press fra England.

Grunnet uklarheter i Kobberavtalen fortsetter Norge eksporten av kobberfattig svovelkis til Tyskland mot Englands ønske. Dette resulterer i engelsk kullembargo rundt årsskiftet 1917, og norsk tilbaketog. Striden om den kobberholdige kisen er den alvorligste konflikt mellom Norge og England under krigen. Se Kobberavtalen for ytterligere informasjon.

1918-1927

Orkla-prosessen utvikles.

Prosessen utnytter kobberholdig svovelkis til produksjon av elementært svovel og kobberskjærstein.

Produksjonsanlegget blir lagt til Thamshavn ved Orkdalsfjorden (Orkdal, Sør-Trøndelag) hvor det i perioden 1931-1962 blir produsert 2,5 mill tonn svovel og 130 000 tonn kobberholdig skjærstein. Se Leksikon-oppslaget.

1918

Størst antall sysselsatte i norsk bergverksdrift noensinne.

Dette året er det sysselsatt 9458 arbeidere ved gruvedrift, oppredning og hyttedrift.

1918

(31. mai)

Grongloven vedtas.

Loven blir vedtatt for å beskytte norske interesser innenfor et nærmere bestemt område i Nord-Trøndelag. Se Leksikon-oppslaget.

1919

Patentet på Søderbergelektroden godkjent.

Patentet godkjent etter mange års utviklingsarbeid i regi av Elektrokemisk (Elkem). En av fordelene med de nye elektrodene er at diameteren kan økes. Dermed blir det også mulig å utvide ovnskapasiteten betydelig.

Oppfinnelsen er en av de største som er blitt gjort innen metallsmelting, og er omtalt som ”Århundrets ingeniørbragd”.

Se oppslaget Søderbergovnen.

1919

Åttetimersdag blir lovfestet ved industriell virksomhet i Norge.

Før dette var det gjennomført åttetimersdag ved flere bergverk, således ved Bossmo (Mo i Rana) allerede i 1892 (som første kjente arbeidsplass i Norge), så ved Sulitjelma og Røros i 1913, kanskje også ved flere verk som følge av inngåtte tariffavtaler.

1920

Den største ulykken i norsk bergverkshistorie inntreffer ved Longyearbyen på Svalbard.

Ulykken er en eksplosjonsulykke der 26 mann blir drept.

1920

En rekke lokale, til dels langvarige, streiker og konflikter i bergverksdriften.

Konflikten ved Fosdalen (Verran, Nord-Trøndelag) varte i 7 måneder, den ved Killingdal (Holtålen, Sør-Trøndelag) i 8 måneder, mens streiken ved Kjøli (Holtålen, Sør-Trøndelag) tok til i juli 1919 og varte til 26. oktober 1920.

Flere av streikene fant sin løsning gjennom voldgiftsdommer.

Det var også tvister ved andre gruver dette året.

1921-1939

Kritisk periode for Røros kobberverk.

Verket overlevde bl.a. grunnet omlegging til ny teknologi (flotasjon fra 1926), statsstøtte (bevilgninger og lån bl.a. for å modernisere driften) og salg av skog og annen eiendom til staten for å redusere verkets gjeld. Fra 1936 kommer staten også tungt inn på eiersiden i forbindelse med en helt nødvendig gjeldssanering ved verket.

(I 1940 hevet tyskerne kobberprisen slik at verket fikk bedre betalt for sin produksjon.)

1920-årene

Siste trekullbrenning til bergverksformål er registrert ved Kongsberg Sølvverk.

 

1922

Telemark overført fra Vestlandske bergmesterembete til Østlandske bergdistrikt.

 

1923

Verdens største kisprodusenter danner et kartell.

Blant disse er det engelske Rio Tinto, verdens største kisprodusent, og Orkla. Til sammen kontrollerer kartellet nesten 70 % av verdens kisproduksjon.

1924

Söderberg-elektroder tatt i bruk i aluminiumsindustrien.

 

1925-1974

Stabilitetsperiode i svovelkisproduksjonen

Produksjonstallene viser stor jevnhet gjennom hele 50-års-perioden.

1925

Den første ”Tysland-Hole-ovnen” for elektrisk smelting av råjern tatt i bruk.

Ovnen kommer i drift ved Christiania Spigerverk.

 

1925

 

Egen bergverksordning for Svalbard trer i kraft 14. august, samme dag som øygruppen offisielt overtas av Norge.

 

Norsk suverenitet over øygruppen anerkjent ved Svalbardtraktaten av 9. februar 1920. Grunnlaget for innlemmelsen var de mangeårige ekspedisjonene til øygruppen ledet av Adolf Hoel

Bergverksordningen som bygger på den norske bergverksloven med nødvendige tilpassninger, er forhåndsgodkjent av signatarmaktene.

Slutten av 20-årene

Første kjente bygging av renseanlegg.

Anlegget blir bygget for rensing av gruvevannet fra Løkkenverket (Meldal, Sør-Trøndelag) for å redde Orkla som lakseelv.

Da anlegget etter hvert får for liten kapasitet, blir det på begynnelsen av 1950-tallet lagt en separat rørledning ned til verkets kissmelteanlegg i Thamshavn ved Orkdalsfjorden der gruvevannet, etter noen år da metallene i gruvevannet blir felt ut, blir ført ubehandlet  ut på stort dyp i fjorden frem til nedleggelsen i 1983. Utslippet til fjorden i denne perioden er årlig omtrent 250 tonn kobber og 400 tonn sink.

Tiltakene blir, så langt vi vet, gjennomført uten pålegg av noen art.

1929

Ny, toppmoderne smeltehytte tatt i bruk ved Sulitjelmaverket.

Driften i hytta er basert på selektiv flotasjon av malmen, elektrisk smelting av flotasjonskonsentratet med Søderbergs kontinuerlige elektrode og raffinering ved  kobberbessemering i konverter.

 

Den nye smeltehytta er verdens første elektriske smeltehytte for kobber.

Flotasjonsanlegget er Europas første for sammensatte sulfidmalmer. Det blir fra starten flottert ut kobberkis, sinkblende og svovelkis.

1930-årene

Kisindustriens beste tiår.

Dette tiåret omfatter bl.a. de fire toppårene, 1936-1939, med produksjon på over 1 million tonn hvert år. Gjennomsnitt for tiåret er 867000 tonn/år.

1931-1962

Produksjon av elementært svovel og kobberskjærstein i sjaktovn etter ”Orkla-prosessen

Virksomheten foregår i Thamshavn ved Orkdalsfjorden til smelteverket ble nedlagt.

I alt blir det produsert 2,5 mill tonn svovel og 130 000 tonn kobberholdig skjærstein.

1931

Bergingeniørforeningen utgir ”Råd og regler angående grubeheiseanlegg for persontransport».

Publikasjonen blir utgitt for å øke sikkerheten ved heisdrift. Alvorlige ulykker hadde skjedd, bl.a. ved Birtavarre kobberverk (Kåfjord, Troms) der det i 1917 omkommer fem arbeidere på kort tid etter brudd på heiselinene i gruven. Foreningen utgir senere ytterligere to sikkerhetsmanualer på dette området, bl.a. ”Retningslinjer for laboratorie­messig inspeksjon og prøvning av ståltau for persontransport”.

1933

Statens arbeidstilsyn registrerer de første tilfeller av den farlige lungesykdommen silikose (støvlunge) som følge av maskinboringen.

Da silikose er en snikende sykdom, kan en regne med at mange har vært syke lenge før de første tilfeller registreres.

Den kroniske og livstruende silikosen er et av de alvorligste helseproblemer for gruvearbeiderne på 1900-tallet, og er derfor lenge den enkeltfaktor i arbeidsmiljøet som fikk størst oppmerksomhet.

Se Leksikon-oppslaget.

1937/-38

Hjemkjøp av Sulitjelma og Folldal.

Sulitjelma blir et heleid norsk aksjeselskap i 1937, mens Folldal blir kjøpt opp i 1938 av Folldal Verk A/S, et datterselskap av det nå norskeide Borregaard.

Det er nå mulig å reise kapital i Norge da staten er en viktig medspiller fordi det har blitt en viktig del av regjeringens politikk å bevare arbeidsplasser og bosetting.

Også under 1. verdenskrig blir det foretatt enkelt hjemkjøp av bergverk.I 1977 blir Wallenberg-aksjene i Orkla hjemkjøpt.

1937

Det slås fast i ”Forskrifter for levering og prøving av jern og stål ” at betegnelsen ’stål’ skal brukes om alle smibare jernsorter.

Forskriften kommer etter mange års usikker og til dels forvirrende språkbruk knyttet til det nye bessemerstålet.

1937

(1. mai-4.juni)

Landsomfattende gruvestreik.

Streikegrunnlaget er krav om økt lønn som kompensasjon for prisstigningen og forlenget ferie. Streiken avsluttet etter uravstemning over et forslag fra Riksmeglingsmannen. Timelønnsskalaen, som før gikk fra kr. 0,45 til kr. 1,04, går nå fra 50 øre til kr. 1,15. Ferien hadde vært på 9 dager, men er fra nå av 2 arbeidsuker — 12 dager.

1939

Norske svovelkisprodusenters forening dannet.

Foreningen dannet for å ta vare på gruvenes fellesinteresser i den nye situasjonen som oppstår etter krigsutbruddet.

1940

Stor nedgang i verdien av bergverksindustrien.

Sterke svingninger i bemanningen.

Nedgangen i verdiutbyttet skyldes først og fremst krigen, og er på ~25 %.

Idet Norge kommer med i krigen er beskjeftigelsen på ~ 5500 mann, men er ved utgangen av mai helt nede i 1830 mann før den tar seg opp og ligger på nesten 5000 mann ved årsslutt.

Etterkrigstid

- Bransjeorganisasjonen ”Norske svovelkisprodusenters forening” samarbeider med staten om markedsføring av norsk kis i utlandet.

- Svovelkisindustrien orienterer seg mot Vest-Europa.

- Det etableres i 1947/-48 en ordning med leieraffinering av kobber i utlandet.

- Norske kobberprodusenters forening blir stiftet 1948 (31.jan.) i anledning samarbeidet med myndighetene om forsyning av kobber til norsk industri. Med i foreningen er Sulitjelma, Løkken (Meldal, Sør-Trøndelag), Folldal (Hedmark), Vigsnes (Karmøy, Rogaland) og Killingdal (Holtålen, Sør-Trøndelag).

- Det utvikles en mer aktiv og positiv personalforvalting, bl.a. med mer vekt på helse, miljø og sikkerhet (HMS) og utvikling av bedriftens menneskelige ressurser (HR)

- Det blir etter hvert vanlig med personlig verneutstyr som vernesko, hjelm, vernebriller og hørselsvern. Også elektriske hodelykter kommer nå og bidrar til et sikrere arbeidsmiljø.

De tidligere viktige markedene rundt Østersjøen får redusert betydning etter at jernteppet senker seg i Europa (før krigen stor eksport av svovelkis til de baltiske land, Stettin og Königsberg). Finland og Sverige importerer mindre etter krigen.

Leieraffineringsordningen et samarbeid mellom fem norske kobberprodusenter og Staten for å sikre norsk industri regelmessige forsyninger av raffinert kobber. Ordningen varer til 1956.

1946

Norges største nikkelgruve, Evje/Flåt (Evje og Hornnes, Aust-Agder) nedlegges.

Malmen blir oppdaget i 1870 og gruvedrift pågår frem til nedleggelsen med enkelte hvileperioder.

1947

Røros kobberverk får nytt flotasjonsverk.

Verket er intakt den dag i dag og er det mest interessante kulturminne fra oppredningsvirksomheten ved bergverkene.

1950

(1.april)

40 timers uke innført for gruvearbeid.

 

Forkortelsen er egentlig bare på ca fire timer fra den tidligere normaluken på 48 timer idet spisepausen nå blir eksklusiv, mens den før hadde vært inklusiv i de 48 timene. Begrunnelsen for at underjordsarbeidere får kortere arbeidstid enn andre yrker er at arbeidet er sunnhetsskadelig både fysisk og psykisk.

1951

Siste gruvehest i regulær bruk finner vi trolig ved Gammelgruven på Løkken (Meldal, Sør-Trøndelag).

 

1950-årene

Sterk pristigning på kobber.

Prisstigningen må ses på bakgrunn av Koreakrigen  (1950-53) og den globale opprusting og gjenoppbygging etter krigen.

1950-årene

Nedturen begynner for kisindustrien.

 

Oppturen som følger med gjenoppbyggingen av industri og jordbruk etter 2. verdenskrig, blir raskt avløst av nedgangstider i 50-årene da svovel som biprodukt fra olje- og gassindustrien begynner å komme på markedet i store mengder. På 1970-tallet stopper flere av de norske gruvene som Løkken (Meldal, Sør-Trøndelag) og Skorovas (Namsskogan, Nord-Trøndelag) å produsere svovelkis. 20 år senere er all norsk svovelkisproduksjon nedlagt.

1953

(juni)

Driften i smeltehytta på Røros stanser etter en brann.

Med dette er 307 års hyttedrift over – den lengste sammenhengende driftsperiode i norsk bergverksdrift.

Fra 1953 og fram til konkursen i 1977 produserer verket kobber- og sinkkonsentrater som blir solgt til metallverk andre steder.

1957

 

Kongsberg Sølvverk nedlegges som gruveforetagende.

Verket nedlegges etter vedtak i Stortinget i 1955.

Siste malm smeltes i 1958.

Tross mange forbedringer er det ikke mulig å få til lønnsom drift og verket blir nedlagt

334 år etter at driften kom i gang.

Til sammen blir det produsert 1350 tonn sølv ved verket med et antatt antall årsverk på ~ 300.000. Se også kap. 12. Metallene /*Kongsberg Sølvverk

1959

(nov.)

Siste vannhjulsdrevne hammerhytte i regulær virksomhet stanses.

Hytta er i drift ved Næs Jernverk (Tvedestrand, Aust-Agder) der det hamres ut stål fra verkets digelstålverk. Driften ved verket stanser da en storflom river bort deler av verket, bl.a. hammerdammen.

Samtidig er dette siste vannhjul i regulær, industriell drift i Norge, og kanskje i et vestlig industriland.

1960

Tellnes-forekomsten  (Sokndal, Rogaland) settes i produksjon.

Forekomsten regnes som verdens største forekomst av ilmenittmalm med reserver for flere hundre års drift med nåværende uttaksvolum. Ilmenitt er råstoff for produksjon av pigmentet titanhvitt for å lage hvitfarge.

Virksomheten drives av Titania A/S.

1961

(juni, juli)

Landsomfattende gruvearbeiderstreik.

Streikegrunnlaget er hovedsakelig uenighet om tariffesting av nye og høyere lønnssatser. Konflikten blir løst etter mekling mellom partene. Dette er den siste større konflikt på dette området i Norge.

1972

(30. juni)

Ny berglov vedtatt.

Bergloven av 1972 avløser bergloven av 1842.

Den nye loven bygger i hovedtrekk på den gamle med visse tilpasninger og presiseringer, se Leksikon-oppslaget. 

1972

Sulitjelma-samfunnet får fast veiforbindelse ned til kysten.

Samme året avvikles jernbanedriften på strekningen, den siste privateide, smalsporede jernbane i Norge.

1973

Knaben gruve (Kvinesdal, Vest-Agder) legges ned.

Knaben er i mange år den eneste molybdengruve i Vest-Europa. Den har også vært den eneste av betydning. I sine beste år leverer Knaben 7- 8 % av verdensproduksjonen.

1974

(høsten)

Kobbermarkedet bryter sammen.

Prisen fra 1974 til 1975 går ned fra 876 pund i 1974 til 550-600 pund i 1975, dvs med ca 35 %.

Verdensforbruket av kobber går ned som følge av den globale økonomiske krisen.

1975-1994

Avviklingsperiode for svovelkisproduksjonen.

Perioden innledes med et fall i produksjonen fra 1974 med 659 tusen tonn til 475 tusen tonn i 1975. Produksjonen fluktuerer så noe, uten å komme over 500 tusen tonn i noe år, fram til 1984, hvoretter den faller nokså jevnt nedover mot en brå avslutning i 1994.

Stadig tydeligere orientering mot metallinnholdet i norske kismalmer. Tilsvarende blir svovelkiselementet mer og mer ansett som et avfallsprodukt som blir dumpet.

1975

Markedssituasjonen for kobber preget av store lagre og ledig kapasitet.

Årsaker er lageroppbyggingen på 1970-tallet og FNs mislykkede forsøk på å stabilisere kobberprisene, og den svake stilling til den nydannede (1972) samarbeidsorganisasjonen for store kobberland CIPEC.

1975

Siste gruve-taubane på fastlandet nedlagt.

Taubanen er ved Skorovass svovelkisgruve (Namsskogan, Nord-Trøndelag).

 På Svalbard blir siste taubane nedlagt i 1987.

1976

Aust-Agder overføres til nytt bergdistrikt.

Aust-Agder som etter opprettelsen av bergmesterdistriktene i 1812 hadde hørt under Vestre sønnenfjelske, senere Vestlandske bergmesterembete, blir nå overført til Østlandske bergdistrikt.

1977

1. jan.

Kobberfondet opprettet

Fondet er en statlig støtteordning etablert for å hjelpe kobber-/kisindustrien gjennom krisen som oppsto i 1975 og videre bidra til konjunkturutjevning. Se Leksikon-oppslaget.

1977

Røros kobberverk går konkurs.

Verket er da det verket som hadde vært lengst i ubrutt, regulær drift i Norge med 333 år.

1977

Wallenberg-aksjene blir hjemkjøpt og Orkla blir et nær rent norsk selskap.

 

1978

Sogn og Fjordane overført til nytt bergdistrikt.

Sogn og Fjordane som hadde vært under Det nordenfjelske, senere Det trondheimske bergdistrikt, blir nå overført til Det vestlandske bergdistrikt.

1980-årene

De første miljøaksjoner mot gruveutslipp.

Aksjonenene er rettet mot Titanias sjødeponering av gruveavfall i Dyngadypet utenfor Jøssingfjorden i Rogaland. 

1985-1991

Bidjovagge kobberverk (Kautokeino, Finmark) tar ut 6,2 tonn gull.

Gullet blir tatt ut ved elektrolyse (eksternt) fra 24000 tonn gullholdig kobberkonsentrat. Med dette utbyttet blir Bidjovagge tidenes største ’gullverk’ i Norge.

1986

(1.jan.)

Norge samlet i ett bergdistrikt med unntak for Svalbard, inkludert Jan Mayen.

Distriktsvis bergforvaltning med en bergmester som øverste leder blir innført med den nye bergloven av 1812. De opprinnelige tre distrikter blir etter hvert utvidet til fem (Østlandske, Vestlandske, Trondheimske, Nordland og Finnmark) før samlingen av distriktene i 1986.

Den nye etaten får navnet Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard. Dette navnet ble endret sammen med den nye bergloven i 2010, se nedenfor.

1987

(feb.) 

Smeltehytta ved Sulitjelmaverket nedlegges.

Med dette er det slutt på kobbersmelting basert på lokale forekomster i Norge.

En av grunnene til nedleggelsen er de store hytte-utslippene av SO2-gass som bidrar med 10 % av det totale utslippet i Norge.

Pga. de store utslippene er myndighetene under strekt press både hjemme og ute for å få lagt ned smeltehytta. Problemet løser seg på en dramatisk måte da en utblåsning i smelteovnen 3. februar gjør så stor skade at hytta ikke blir satt i drift igjen

Driften ved verket opphører i 1991 da gruvene blir nedlagt.

1988

Rammelsberg gruve (Niedersachsen, Tyskland) nedlegges som den eneste gruve i verden som har vært drevet sammenhengende i over 1000 år.

Gruven driver gjennom århundrene på sølv, kobber, bly, og i nyere tid sink.

1989

Stålproduksjonen ved Norsk Jernverk i Mo i Rana (Nordland) nedlagt.

Med dette avsluttes en ca 2500 år lang, sammenhengende periode med jern/stålfremstilling basert på norske malmressurser fra den myrmalmbaserte produksjonen tok til rundt år 500 f.Kr.

1993

Landets siste kisgruve, Tverrfjellet gruve på Hjerkinn (Dovre, Oppland), nedlagt.

Gruven drevet av Folldal Verk som blir nedlagt samme år.

1994

Landets største landdeponi for avgangsmasse tatt i bruk ved Titanias gruver i Sokndal, Rogaland.

Tidligere blir avgangsmassen dumpet i sjøen (Dyngadypet utenfor Jøssingfjorden). 

1994

Siste svovelkisnotering i industristatistikken.

Noteringen lyder på 809 tonn etter en nokså bratt nedtur fra 428.000 tonn i 1984.

 

 

2000-tallet

ÅR/PERIODE

HENDELSE

TILLEGGSOPPLYSNINGER

/HENVISNINGER (Henvisninger til kapitler (kap.)12 … osv refererer til kapittelinndelingen i Del 2. For oversikt over kapitlene, se https://www.bergverkshistorie.no/Innhold/ABC.-Bergverksfortellinger.-Introduksjon-til-norsk-bergverkshistorie.-Del-2.-)

2002

Norges siste sulfidmalmgruve, Nikkel og Olivin A/S (Ballangen, Nordland), nedlagt.

Gruven har bare vært i drift fra 1988 og er ved nedleggelsen eid av finske Outokumpu. 

2010

(1. jan)

Ny berglov trer i kraft.

Den nye loven omtales som Mineralloven av 2010. De grunnleggende prinsipper i tidligere lover bevares. Nytt er en del nye begreper til erstatning for eldre terminologi. Blant nye punkter er pålegg om å ta hensyn til naturen ved letevirksomhet og det innføres særskilte regler for undersøkelse og drift i Finmark med særlig vekt på hensynet til samene og deres næringsdrift og kultur. Se oppslaget.

Samtidig ble bergverksetaten gitt betegnelsen ”direktorat” og det offisielle navnet Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, med hovedsete i Trondheim.

2010

Bergstaden Røros med den gamle cirkumferensen innskrives på UNESCOs Verdensarvliste.

Røros bergstad blir innskrevet på Verdensarvlisten i 1980. Da det i ettertid viser seg at det innskrevne området er for snevert for å forklare hvorfor Røros bergstad blir anlagt og hvordan byen fungerte, blir det søkt om en utvidelse til å gjelde hele cirkumferensen.

2015

(nov)

Norges største eksportjerngruve gjennom tidene,  A/S Sydvaranger (Sør-Varanger, Finmark) går konkurs.

 

Gruveselskapet blir grunnlagt i 1906 og blir hovedsakelig drevet på malm fra Bjørnevatn-feltet syd for Kirkenes. Bortsett fra noen års avbrudd grunnet krigshandlinger og gjenoppbygging etter krigen, er gruven i drift fram til 1996. Etter 11 års driftshvile blir selskapet nyetablert i 2007 med nye eiere under navnet Sydvaranger Gruve A/S. Etter et par år med prøveboringer og rehabilitering av anleggene kommer driften i gang igjen i 2009.

Etter konkursen er det pr 2016 bare to gruvevirksomheter i gang i Norge med regulær virksomhet, Titania (Sokndal, Rogaland) og Rana Gruber (Rana, Nordland).