Om søk

Prosjektets søk-funksjon er foreløpig ikke designet for fritekstsøk. Det vil si at man ikke kan bruke Søk-boksen til å søke fritt på stoff på nettsiden, men må søke på oppslagsord, overskrifter o.lign.. For å finne fram på nettstedet kan det som en generell regel derfor anbefales at man gjør seg kjent med innholdet i de enkelte elementer slik de fremkommer i sidefeltet og på menylinjen. Alle sidene har en introtekst.
For en kort oversikt over innholdet i elementene i sidefeltet, se Tabellarium-siden (på menylinjen), og for kort om innholdet i elementene på menylinjen, se Om nettstedet-siden (på menylinjen).

  DU KAN ALLTID SØKE ET ORD ELLER EN TEKSTSTRENG I ET DOKUMENT MED CTRL+F.

 Søk-boksen kan brukes til å:
- søke i alle undersider under sidefeltet/fanene i meny-linjen, dvs. bl.a. i leksikonet; NB! Korrekt skrivemåte i Søk-feltet.
- generere lister av leksikonoppslag eller verk basert på nøkkelord. Se oversikt over nøkkelordene nedenfor.

Ad søk på undersider.
Søk på ord/biografier som ligger inne: Som hovedregel kommer man direkte til den artikkelen/den biografien man søker på. Søker man på ord/navn som er lagt ut som synonymer (se nedenfor), eller på filer som er lagret i PDF-format, vil en måtte gjøre noen ekstra klikk.
Søk på ord/biografier som er registrert, men som ikke er ferdig: Man får opp meldingen ”Artikkel ikke skrevet. Materiale kan foreligge. Ta kontakt.” Av tekniske grunner vil man få opp den samme meldingen om man søker på et ord som ikke er registrert, og hvor det da heller ikke foreligger materiale.
Når det gjelder leksikondelen ligger det en samlet oversikt over alle oppslag som er registrert i prosjektet, på siden Leksikonindeks. Bruk CTRL+F for søk i denne indeksen.
EN LISTE OVER ALLE FERDIGSKREVNE LEKSIKON-ARTIKLER LIGGER UNDER Leksikon I SIDEFELTET.
Leksikonet har ikke artikler om enkeltverk og enkeltpersoner. For opplysninger på disse områdene se sidene Verksbiografier (i sidefeltet) og Personbiografier (p.t. ikke utarbeidet).
Når det gjelder verksbiografiene er det bare noen få verk som har fått sin biografi, slik at  mulighetene for treff er svært små. Det kan derfor, inntil videre, være like greit å gå direkte til Verksbiografier i sidefeltet. Også her er det utarbeidet en strukturert oversikt over verk hvor det foreligger materiale, men hvor biografien ennå ikke er skrevet. Oversikten finnes på siden ’Verksbiografier under arbeid’ i sidefeltet. (Norsk Bergverksmuseum arbeider p.t. med en presentasjon av en rekke norske bergverk, med særlig vekt på kulturvernaspektet. Delrapporter fra flere av bergverkene kan lastes ned, se http://www.norsk-bergverksmuseum.no/index.php?pageid=3412 . Arbeidet planlegges fullført i 2012.)
Synonymer. Leksikonartiklene og verksbiografiene er oppført/kodet med synonymer (alle navnevarianter som er registrert under arbeidet). Dette betyr at man som regel kommer fram til samme leksikon-artikkelen enten man søker på det som er lagt ut som hovedord, f.eks. svovelkis, eller man søker på synonymene her: pyritt og narregull. For verksbiografiene vil man alltid komme fram til det man søker, enten man søker på hovedord, eller synonym.
Slik synonym-koding er ikke foretatt på listene over artikler/biografier ’under arbeid’, de har derfor bare en innngang, dvs det ordet som står på listen.

Ad generering av lister. Både Leksikon-artiklene, Verksbiografiene og Tema-artiklene er kodet med nøkkelord slik at artikler/biografier/temaer med samme nøkkelord lar seg sortere ut til en egne liste. Dette kan særlig være nyttig ved bruk av Leksikonet med sine mange oppslag. Et eksempel: Man ønsker en oversikt over ferdigskrevne artikler vedr. kobber og kobberfremstilling. Da skriver man kobb. [NB! punktum] i Søk-boksen og får opp artikkellisten. Ønsker man bare artikler som berører kobbersmeltingen, skriver man kobb. [NB! mellomrom] smelt. og får opp en spesifikk liste på denne kombinasjonen.
Ved bruk av flere nøkkelord som kobb. smelt., må disse stå i alfabetisk rekkefølge for at funksjonen skal være virksom, altså ikke smelt. kobb. Treff med STORE bokstaver viser at artikkelen er en Gruvebiografi, eller en Tema-artikkel.

 

NØKKELORDLISTE

Leksikonartiklene er kodet etter følgende klassifikasjonsliste:

(Understrekte ord er ferdige, eller planlagt for Leksikonet)

Anlegg. Bygg, større installasjoner, innretninger og strukturer. Infrastruktur. Arbeid knyttet til oppføring og vedlikehold. Se også Vannh., Vanns., Maskin. og Tran..

Bearb.  Bearbeidende virksomhet som smiing, hamring, valsing, spikerproduksjon.

Bergarb. Oppfaring, avbygging, bryteteknikker, forbygging, saubring, ikke-maskinell lensing og fordring, persontrafikk, ventilasjon, belysning. Produkter. Se også Fordr., Lens., Mark. og Spreng..

Bergmliv. Bergmannsliv. Arbeidsmiljø, arbeidsordninger, yrkesvirksomhet/arbeidsoperasjoner, skader/sykdom, lønn/pensjon/retrettordninger, forbud/straff/påskjønnelser, organisering, sosialt liv, bo-, kost- og hygieneforhold, kvinner og barn, immateriell kultur, fritid mm.

Blås. Blåsemaskiner. Blåsebelger og andre maskiner. Enkeltdeler.

Bor. Bortyper, borarbeid.

Div. Diverse. Klasseovergripende oppslag, samnavn og fellesbetegnelser. Uklassifiserbart.

Divmet. Termer knyttet til utvinning mm. av metaller som nikkel, bly, sink, gull m.fl. 

Drift. Administrasjon, ledelse, eierskap, arbeidsorganisering, forholdet til bønder og andre eksterne. Lønn og godtgjøringer.

Fordr. Fordring. Vertikal og horisontal transport av bergmasse ut av gruven. Teknikker, tekniske innretninger, arbeidsmomenter.

Geo. Malmgeologi, formasjoner og forekomster, mineraler, metaller.

Grurom. Gruverom.

Jern. Jern- og stålfremstilling. Prosesser, prosessteknisk utstyr. Produkter.

Jernvi. Jernvinna. Produkter.

Kis. Malm, prosess, produkt.

Kobb. Kobberfremstilling. Prosesser, prosessteknisk utstyr. Produkter.

Kraft. Kraftoverføringsteknikk. Stangfelt og andre teknikker. Enkeltdeler.

Lens. Lensing. Lensemaskineri, pumpeverk. Enkeltdeler.

Mark. Marksjeiding. Teknikker og instrumenter i gruvemålingen.

Maskin. Maskinvesen. Store og små driftsmaskiner og –motorer, kraftgeneratorer. Enkeltdeler. Se også Vannh., Kraft. og Blås..

Miljø. Miljøproblematikk

Mynt. Ord og uttrykk vedr. mynt og myntproduksjon.

Mål. Vekt, rommål, lengder, avstander, tidsangivelser.

Off. Det offentlige og bergverkene. Lover og forordninger, institusjoner, embetsverk, off. tiltak, avgifter o.l.

Oppr. Oppredning. Metoder og driftsteknisk utstyr, klassifikasjon. Produkter.

Org. Organisasjoner og fagforeninger.

Ovn. Ovnstyper, innredning, ovnsdeler.

Prod. Produkter. Produkter fra gruvedrift, oppredning, røsting, smelting og jernvinna.

Prob. Probering. All virksomhet, utstyr og fasiliteter knyttet til kvalitativ og kvantitativ undersøkelse av malmer og produkter.

Røst. Røsting. Prosesser og produkter.

Skjerp. Skjerping

Smelt. Smelteprosesser, ovnsdrift, hyttedrift, seigring, produkter. Se også Blås..

Spreng. Sprengningsarbeid, sprengmidler, Se også Bor..

Sølv. Sølvfremstilling. Prosesser, prosessteknisk utstyr. Produkter.

Tran. Transport. Intern- og eksterntransport, transportmidler, innretninger og konstruksjoner for transportformål i dagen. Se også Fordr. for transporten i gruvene.

Tre. Trekull og trekullproduksjon. Skog, skogsdrift. Produkter. Arbeid knyttet til trekullfremstillingen og annet arbeid med skog og skogprodukter.

Utstyr. Håndverktøy, mindre driftshjelpemidler, bolter, spiker, beslag, fôringer o.l., personlig utstyr og bekledning.

Yrke. All slags yrkesutøvelse, stillinger og jobber.

Vannh. Vannhjul. Enkeltdeler.

Vanns. Vannsystem. Dammer, renner, enkeltdeler. Arbeid knyttet til anlegg og vedlikehold av dammer og renner.

Våt. Våtveismetoder. 

 

Verksbiografiene er kodet etter følgende klassifikasjonsliste:

Jernve., Kobberve., Sølvve., Kisve., Nikkelve., Sinkve., Blyve., Molybdenve., Gullve., Koboltve., Titanve., Andreve. (krom, vanadium, wolfram)

 

MERKNADER

- Ønsker du en ’komprimert’ versjon satt opp i kolonner av alle Leksikon-artiklene, må du ta listen over i en tekstbehandler og lage kolonnene der. Gå fram som følger (ref. Word 07): kopi av liste i web med CTRL A, -> gå til teksbehandler og lim inn -> fjern uvedkommende tekst på topp og i bunn -> CTRL A: Fjern formattering, Sorter (listen vil vanligvis bli kastet noe om ved overgangen fra web til tekstbehandler), angi ønsket antall spalter under Format (4 anbefales).

- Kjenner du en form som ikke er oppført som synonym/alternativ navneform på verk, send gjerne beskjed om dette via ’Kontakt meg’-siden (på menylinjen) slik at artikkelen/biografien kan oppdateres.