Tabellarium

TABELLARIUM et nettstedets viktigste side. Informasjonen er her samlet i forskjellige former for tabellariske oppstillinger.

Elementene i TABELLARIUM ses i kolonnen til venstre. Orientering om innholdet gis på de enkelte sider. Her er noen korte utdrag:
- Anvendte kilder og litteratur gir en samlet oversikt over trykte og digitale kilder som er registrert under arbeidet med nettstedet.

- Bergverksnettverket gir informasjon om det nasjonale nettverket for museer med bergverk som interesseområde.

- Enhetsmål gir opplysninger om alminnelige måleenheter og mål brukt i bergverksindustrien, omregnet til desimalmål.

- Flerspråklige fagordlister er femspråklige ekvivalenslister med norsk som kildespråk og tysk, svensk, engelsk og fransk som målspråk.

- Forholdstall inneholder beregninger av arbeidsytelser, driftsutgifter, ved-/trekullforbruk mm. i forhold til forskjellige enheter som pr måned, pr. tonn o.l..

- Forkortelser og akronymer gir en oversikt over forkortelser som er brukt i prosjektet, samt et utvalg relevante akronymer.

- Guinessiana viser stoff av typen ’først’, ’størst’, ’eldst’ osv. i bergverkshistorien.

- Kilder til bergverkshistorien tar sikte på å orientere så bredt og oversiktlig som mulig om hvilke kilder som finnes og hvor de finnes.

- Konsumprisindeks med kalkulator gir mulighet for beregning av ekvivalente verdier mellom tidligere og nåtidige pengebeløp for perioden 1816-2014.

- Leksikon er et bergverkshistorisk oppslagsverk som via lenker støtter alle nettstedets øvrige sider. Med denne nav-funksjonen er leksikonet nettstedets viktigste enkeltelement.

- Leksikonindeksen gir en samlet oversikt over alle oppslag som pr dato er registrert i prosjektet.

- Nærblikk er en samling korte beretninger fra bergverksdriftens historie. Et gjennomgående trekk er at situasjoner og personer fokuseres skarpere enn i det øvrige stoff på nettstedet.

- Tidstabeller gir kronologisk ordnede oversikter over viktige hendelser i bergverkshistorien.

- Verk - totalt antall gir en oversikt over antallet verk som er registrert for omtale i prosjektet til nå.

- Verksbiografier gir bedriftshistorien til det enkelte verk i kortform.