AAA Bergverksfortellinger. Boken

AAA Bergverksfortellinger. Boken. Del 1

 

Innledning:

Prosjektet Bergverksfortellinger. Introduksjon til norsk bergverkshistorie har 2 deler. Del 1 er boken, Del 2 er en nettside på nettstedet Bergverkshistorie.no. Delene utfyller hverandre, men begge kan leses uavhengig av den andre. For å se innholdet i Del 2, klikk her.

Nettstedet Bergverkshistorie.no:      

I tillegg til å inneholde Del 2 av prosjektet Bergverksfortellinger, har nettstedet mye annet bergverkshistorisk stoff, bl.a. et større fagleksikon og en rekke Tema-artikler. En portal til stoffet på nettsiden finner du på velkomstsiden til nettstedet Bergverkshistorie.no Klikk på lenken. Fra velkomstsiden kan du klikke deg inn på de forskjellige elementer i sidefeltet og i menylinjen på toppen av siden for å se innholdsoversikter for de forskjellige elementer.

Abonnementsordningen:

Nettstedets innhold er tilgjengelig via en abonnementsordning. For å registrere deg som bruker, klikk her.  Abonnementet koster kr 100,- pr år. Sjekk Abonnementsbetingelser og Personvern.

Del 1. Boken

Bokinfo

Denne boken er første del av et prosjekt som tar sikte på å fremme kunnskapen om og interessen for en særegen plante i vår næringslivsflora. Med sine dype og vidt forgrente røtter både i vår egen og europeisk teknologihistorie, i vår økonomiske historie og sosialhistorie fortjener fortellingen om alle våre metallbergverk en plass i vårt kollektive minne.

Bergverksdrift har vært en stor næring i Norge. Med sine ca 270 verk og større gruveforetak spredt over hele landet har næringen berørt flere hundre lokalsamfunn, ikke minst ute i distriktene. Og med forsiktig anslått 1,5 millioner nedlagte årsverk er bergverksdrift en av de nasjonaløkonomisk viktigste næringer i Norge gjennom tidene ved siden av jordbruk, skogbruk, fiske og sjøfart.

Hvorfor bør denne historien interessere oss? Kanskje først og fremst på grunn av bergverksnæringens mangesidige bidrag til utviklingen og moderniseringen av Norge. Her kan blant annet nevnes:

•  Næringen har på forskjellig vis medvirket til internasjonaliseringen av norsk næringsliv gjennom eksport av produkter som kobber og svovelkis til nye markeder, og utstrakt import av teknisk knowhow, periodevis også av utenlandsk kapital.

•  Driften var pengebasert, noe som fikk betydning for de mange bønder som gjennom sitt arbeid og sine leveringer til bergverkene ble trukket inn i en pengeøkonomi. Denne integreringen fikk desto større betydning fordi det ble etablert så mange verk, og i alle deler av landet, vanligvis i utkantstrøk. Denne distriktsutbyggende effekten av bergverksutbyggingen ble særlig synlig på 1900-tallet da de mange bergverksetableringer i Nord-Norge bidro til å trekke landsdelen med i utviklingen av det moderne industri-Norge.

•  På det sosiale området viste bergverksnæringen vei med sine tidlige ordninger for yrkesmedisinsk behandling, sykelønn, uføretrygder og pensjonsordninger. Bergverkene var også pionerer på skolefronten. Den første verksskole for allmuebarn ble startet opp ved Kongsberg Sølvverk allerede i 1627, godt over100 år før landet fikk et ordnet skolestell.

Sentralt i denne boken står fremstillingen av bergverkenes indre liv opp til vår tid. Hvordan var bergmannslivet og livet for verkssamfunnenes kvinner og barn? Hvilke utfordringer stod gründere og entreprenører overfor når bergverk skulle tas opp og drives? Hvordan foregikk bergbrytingen, oppredningen og de metallurgiske prosesser i ”gamle dager”, og i nyere tid? Disse temaene suppleres med kapitler om malmleting, statens rolle, forholdet til bøndene og om sulfidmalmene – våre viktigste malmressurser. Innholdet kompletteres med et Tabellarium med en fyldig fagordliste, stikkordliste og litteraturliste.

Fagtekstene varieres med en lang rekke opplysninger om eldst, størst osv i bergverkshistorien, og et rikt tilfang av småhistorier som fokuserer på enkeltpersoner og spesielle situasjoner. Disse korthugne fortellingene gir stoff til ettertanke og ’nær historien’ opplevelser.

Boken er på 421 sider og har også et variert bildemateriale med fyldige bildetekster.

Boken er et populærhistorisk arbeid og en litt annerledes historiebok. Her er stoff for dem som søker historien con amore, for alle bergverksinteresserte, for interesserte i teknologi-, prosess- og sosialhistorie, og for historieformidlere i skoler og muséer mm (lokale historielag, venneforeninger osv.).

 

 Prosjektet er et nyskapende og selvstendig arbeid, som vil kunne tilføre nye dimensjoner til norsk bergverkshistorie både for fagfolk og ”allmennhet”. 
          Forsker dr. philos. Bjørn Ivar Berg, Norsk Bergverksmuseum

Mykje spennande kunnskapsstoff å finna her.
             Kjartan Fløgstad, forfatter

 

Prosjektet er støttet av Norsk Arbeidsmandsforbund

 

Innholdsfortegnelse

1. JEG FANT, JEG FANT (fra malmletingens historie) 

2. OM Å TA OPP OG DRIVE ET BERGVERK

            Oppstart og risiko

            Kjernevirksomheten

                        Den gjenstridige virkeligheten

                                   Drift og natur

                                               Vannet - velsignelse og forbannelse

                                               Transportføre

                                   Bøndene

                                  Trekullene – bergverkenes akilleshæl                                                                                                                                  

                                   Malmen

                                   Skogen

                        Den daglige verksdrift                                                        

                        Transport

                        Kvalitetskontroll

                        Industriell drift

                                   Verksdrift

                                   Kommunikasjoner og transport

                                   Sluttkommentar

            Eiere, ledelsesforhold og administrative saker

                        Eierskap og finansiering

                                   Fjerneierne

                                   Skifte av eiere og drivere

                        Organisering og driftsledelse                  

                        Administrative saker

                                   Sosialordninger

                                   Rettslige forhold

                                               Bergverket – et eget rettsområde

                                               Bergverkene som straffeanstalter

                                               Kriminalitet 

                                                           Tjuvsølv

                                                           Tjuvkobber og tjuvjern

                                   Det religiøse ankerfeste   

                                   Administrative kjerneoppgaver

                                               Planlegging

                                               Regnskapsføring og personalforvaltning                                

                                               Nyskapning og endring

                                                           Prosjektmakeri

                                                           De små skritt

                                                           Banebrytende innovasjon

                                               Konflikter

                                                           Interne konflikter    

                                                           Konflikter med andre verk

                                                           Miljøkonflikter

                                               Forholdet til myndighetene

3. …BYGGER I BERGE   

            Brytingen

                        Manuell bryting

                        Bryting med ild         

                        Bryting med sprengmidler

                                   Bergkrutt

                                   Dynamitt

                                   Boring

            Lensingen

            Maskinvesenet

                        Vannhjulsdrevet maskineri

                                   Kunsten

                                   Kjerraten

                                   Vannforsyningen

                                   Smøring

                   Hestevandringen

                        Andre maskiner

                                   Tråhjul

                                   Dampmaskin

                                   Turbin

                                   Vannsøylemaskin

            Fordringen

                        Vertikalfordringen

                        Horisontalfordringen

            Faringen

            Forbygningen

            Værvekslingen       

            Gruvebelysningen

            Gruvedrift

4. GULL OG GRÅSTEIN (om oppredningen)

5. RØSTING

6. SMELTING OG HAMRING

            I smeltehytta

                        Blesten

            I hammerhytta                      

7. SULFIDMALMENE – VÅRE VIKTIGSTE MALMRESERVER

            Svovelkisindustrien

                        Svovelkis. Egenskaper og bruk

                        Sulfidmalmene i norsk bergverkshistorie

                        Kisforedling

                        Industriens vekst og fall

8. BERGMANNSLIV

            Et samfunn i miniatyr

                        Verksskolene

                        Kirken

            Dagligliv eller ”fredens gråhet”

                        Provianthusene

                        Løkkejordbruket

                        Kosthold

            Helse og velferd

                        Sykelighet. Levealder. Dødelighet                     

                                   Sykelighet og fravær

                                   Levealder og dødelighet

                                               Den farlige barndommen

                        Renslighet og sanitærforhold

                        Helsestellet

                        Sykekassene

                        Velferdsordninger  

                                   Tilpasset arbeid

            Bergmannslivet ellers

Det får da være grenser!

Fest og feiring

Alkohol

Familiære forhold

            Ekteskapet

            Ved slutten av 1700-tallet

Begravelser

Sosiale skiller

Stue og slott

Ja, de penga…

Fritid

Kvinneliv i verkssamfunnet

            Kvinnehverdagen

            Udugelige kvinnfolk?

            Kvinneaktivisme

            Lavstatusgruppe

            Back-up og bedriftsleder

Et godt liv?                          

            De kondisjonerte

            Glück auf!

            Tro og overtro

                        Overtroen

                                   Dragen

                                   Bergånden

            Motiver

            Til nytte og glede

            Varslerne

            De gode hjelperne

            St. Barbara

            Fortellinger, myter og sagn

            Sluttord

                        Troen

            Aksjoner og streiker

                        Dansketiden

                        1800-tallet

                        Fagforeningstid                             

            Arbeidet        

                        Hverdag

                                   På’n igjen

                                   Den daglige dont

                                               Gruvearbeiderliv

                                                           Brytingen

                                                           Faring

                                                           Fordring

                                                           Belysning

                                                           Maskinvesenet

                                                           Gruven som opplevelse

                                               Dagligliv i dagen

                                                           Sjeidingen

                                                           I smeltehytta

                                                                       Fortellinger fra Røros-hytta

                                                                       Fortellinger fra Sulitjelma-hytta

                                                                       En fortelling fra Kongsberg-hytta

                                                           I hammerhytta

                                   Sosiale forhold

                                               Stand og stilling

                                               Arbeidsdagen

                                               Da samholdet slo sprekker

                                   Arbeidstid og fritid

                                   Brakkeliv                  

                                               Trangboddhet og mørke

                                               Senger og natteliv

                                               Inneluften

                                               Mat og matstell

                                               Hygieniske forhold og renslighet

                                               Personlig hygiene

                                               Noe var bedre

                                               Fritidsaktiviteter

                                               1900-tallet

                                               Sluttbemerkning - sakkerhusene

                        Det farlige bergmannslivet

                                   Yrkessykdommer

                                               I gruvene

                                               I dagen

                                   Så gikk det galt

                                               I gruvene

                                                           Skader og ulykker

                                                           Døden i gruven

                                               I dagen

                                   Etterpå

                                   Nye tider

                                               Den farlige maskinboringen

                                               Den farlige dynamitten

                                               I dagen

                                               Etterkrigstid

                                               Epilog

            Forsømmelser. Forseelser. Forbrytelser

                        Arbeidsreglementer

                        Oversikt over noen straffereaksjoner

                        Svenske tilstander

            Kvinner og barn i bergarbeidet

            Lønn

                        Belønning i naturalier

                        Lisitasjonssystemet

                        Bindinger og lønninger

                        Lønnsrelasjoner

                        Lønnskamp og lønnsforhandlinger

            Når arbeidet forsvinner

            Noen arbeidsrettslige bemerkninger                                                                                

9. STATEN OG BERGVERKENE

10. BØNDER OG BERGVERK

            En plikt og en plage, eller…?

                        Plikten

                        Mulighetene

                        Tiden etter 1816

                        Konklusjon

            Kultur- og ressurskamp