AAA Bergverksfortellinger. Boken

 

Innledning:

Prosjektet Bergverksfortellinger. Introduksjon til norsk bergverkshistorie har 2 deler. Del 1 er boken, Del 2 er en nettside på nettstedet Bergverkshistorie.no. Delene utfyller hverandre, men begge kan leses uavhengig av den andre. For å se innholdet i Del 2, klikk her.

Nettstedet Bergverkshistorie.no:      

I tillegg til å inneholde Del 2 av prosjektet Bergverksfortellinger, har nettstedet mye annet bergverkshistorisk stoff, bl.a. et større fagleksikon og en rekke Tema-artikler. En portal til stoffet på nettsiden finner du på velkomstsiden til nettstedet Bergverkshistorie.no Klikk på lenken. Fra velkomstsiden kan du klikke deg inn på de forskjellige elementer i sidefeltet og i menylinjen på toppen av siden for å se innholdsoversikter for de forskjellige elementer.

Del 1. Boken

Bokinfo

For innholdsfortegnelse, se nedenfor.

Denne boken er første del av et prosjekt som tar sikte på å fremme kunnskapen om og interessen for en særegen plante i vår næringslivsflora. Med sine dype og vidt forgrente røtter både i vår egen og europeisk teknologihistorie, i vår økonomiske historie og sosialhistorie fortjener fortellingen om alle våre metallbergverk en plass i vårt kollektive minne.

Bergverksdrift har vært en stor næring i Norge. Med sine ca 270 verk og større gruveforetak spredt over hele landet har næringen beskjeftiget tusenvis av mennesker og berørt flere hundre lokalsamfunn, ikke minst ute i distriktene. Og med forsiktig anslått 1,5 millioner nedlagte årsverk er bergverksdrift en av de nasjonaløkonomisk viktigste næringer i Norge gjennom tidene ved siden av jordbruk, skogbruk, fiske og sjøfart.

Hvorfor bør denne historien interessere oss? Kanskje først og fremst på grunn av bergverksnæringens mangesidige bidrag til utviklingen og moderniseringen av Norge. Her kan blant annet nevnes:

•  Næringen har på forskjellig vis medvirket til internasjonaliseringen av norsk næringsliv gjennom eksport av produkter som kobber og svovelkis til nye markeder, og utstrakt import av teknisk knowhow, periodevis også av utenlandsk kapital.

•  Driften var pengebasert, noe som fikk betydning for de mange bønder som gjennom sitt arbeid og sine leveringer til bergverkene ble trukket inn i en pengeøkonomi. Denne integreringen fikk desto større betydning fordi det ble etablert så mange verk, og i alle deler av landet, vanligvis i utkantstrøk. Denne distriktsutbyggende effekten av bergverksutbyggingen ble særlig synlig på 1900-tallet da de mange bergverksetableringer i Nord-Norge bidro til å trekke landsdelen med i utviklingen av det moderne industri-Norge.

•  På det sosiale området viste bergverksnæringen vei med sine tidlige ordninger for yrkesmedisinsk behandling, sykelønn, uføretrygder og pensjonsordninger. Bergverkene var også pionerer på skolefronten. Den første verksskole for allmuebarn ble startet opp ved Kongsberg Sølvverk allerede i 1627, godt over100 år før landet fikk et ordnet skolestell.

Sentralt i denne boken står fremstillingen av bergverkenes indre liv opp til vår tid. Hvordan var bergmannslivet og livet for verkssamfunnenes kvinner og barn? Hvilke utfordringer stod gründere og entreprenører overfor når bergverk skulle tas opp og drives? Hvordan foregikk bergbrytingen, oppredningen og de metallurgiske prosesser i ”gamle dager”, og i nyere tid? Disse temaene suppleres med kapitler om malmleting, statens rolle, forholdet til bøndene og om sulfidmalmene – våre viktigste malmressurser. Innholdet kompletteres med et Tabellarium med en fyldig fagordliste, stikkordliste og litteraturliste.

Fagtekstene varieres med en lang rekke opplysninger om eldst, størst osv i bergverkshistorien, og et rikt tilfang av småhistorier som fokuserer på enkeltpersoner og spesielle situasjoner. Disse korthugne fortellingene gir stoff til ettertanke og ’nær historien’ opplevelser.

Boken er på 421 sider og har også et variert bildemateriale med fyldige bildetekster.

Boken er et populærhistorisk arbeid og en litt annerledes historiebok. Her er stoff for dem som søker historien con amore, for alle bergverksinteresserte, for interesserte i teknologi-, prosess- og sosialhistorie, og for historieformidlere i skoler og muséer mm (lokale historielag, venneforeninger osv.).

 

 Prosjektet er et nyskapende og selvstendig arbeid, som vil kunne tilføre nye dimensjoner til norsk bergverkshistorie både for fagfolk og ”allmennhet”. 
          Forsker dr. philos. Bjørn Ivar Berg, Norsk Bergverksmuseum

Mykje spennande kunnskapsstoff å finna her.
             Kjartan Fløgstad, forfatter

 

Prosjektet er støttet av Norsk Arbeidsmandsforbund

 

Innholdsfortegnelse

1. JEG FANT, JEG FANT

2. OM Å TA OPP OG DRIVE ET BERGVERK

            Oppstart og risiko
            Kjernevirksomheten
                        Den gjenstridige virkeligheten
                                   Drift og natur
                                               Vannet - velsignelse og forbannelse
                                               Transportføre
                                   Bøndene
                                               Trekullene – bergverkenes akilleshæl
                                   Malmen
                                   Skogen
                        Den daglige verksdrift                                                        
                        Transport
                        Kvalitetskontroll
                        Industriell drift
                                   Verksdrift
                                   Kommunikasjoner og transport
                                   Sluttkommentar
            Eiere, ledelsesforhold og administrative saker
                        Eierskap og finansiering
                                   Fjerneierne
                                   Skifte av eiere og drivere
                        Organisering og driftsledelse                  
                        Administrative saker
                                   Sosialordninger
                                   Rettslige forhold
                                               Bergverket – et eget rettsområde
                                               Bergverkene som straffeanstalter
                                               Kriminalitet
                                              Tjuvsølv                                     
                                             Omfang, forebyggende tiltak og straffer 
                                              Tjuvkobber og tjuvjern
                                   Det religiøse ankerfeste
                                   Administrative kjerneoppgaver
                                               Planlegging
                                               Regnskapsføring og personalforvaltning  
                                           Nyskapning og endring
                                                           Prosjektmakeri
                                                           De små skritt
                                                           Banebrytende innovasjon
                                             Konflikter
                                                           Interne konflikter
                                                           Konflikter med andre verk
                                                           Miljøkonflikter
                                             Forholdet til myndighetene

  3. …BYGGER I BERGE   

            Brytingen
                        Manuell bryting
                        Bryting med ild
                        Bryting med sprengmidler
                                   Bergkrutt
                                   Dynamitt
                                   Boring
            Lensingen
            Maskinvesenet
                        Vannhjulsdrevet maskineri
                                   Kunsten
                                   Kjerraten
                                   Vannforsyningen
                                   Smøring

                        Hestevandringen
                        Andre maskiner
                                   Tråhjul
                                   Dampmaskin
                                   Turbin
                                   Vannsøylemaskin
            Fordringen
                        Vertikalfordringen
                        Horisontalfordringen
            Faringen
            Forbygningen
            Værvekslingen       
            Gruvebelysningen
            Gruvedrift

 4. GULL OG GRÅSTEIN (oppredningen)

 5. RØSTING

 6. SMELTING OG HAMRING

            I smeltehytta
                        Blesten
            I hammerhytta
 

7. SULFIDMALMENE – VÅRE VIKTIGSTE MALMRESERVER

            Svovelkisindustrien
                        Svovelkis. Egenskaper og bruk
                        Sulfidmalmene i norsk bergverkshistorie
                        Kisforedling
                        Industriens vekst og fall

8. BERGMANNSLIV

            Et samfunn i miniatyr
                        Verksskolene
                        Kirken
            Dagligliv eller ”fredens gråhet”
                        Provianthusene
                        Løkkejordbruket
                        Kosthold
            Helse og velferd
                        Sykelighet. Levealder. Dødelighet                     
                                  Sykelighet og fravær
                                   Levealder og dødelighet
                                               Den farlige barndommen
                        Renslighet og sanitærforhold
                        Helsestellet
                        Sykekassene
                        Velferdsordninger  
                                   Tilpasset arbeid
            Bergmannslivet ellers
                         Det får da være grenser!
                         Fest og feiring
                         Alkohol
                         Familiære forhold
                                    Ekteskapet
                                    Ved slutten av 1700-tallet
                         Begravelser
                         Sosiale skiller
                         Stue og slott
                         Ja, de penga…
                         Fritid
            Kvinneliv i verkssamfunnet
                         Kvinnehverdagen
                         Udugelige kvinnfolk?
                         Kvinneaktivisme
                         Lavstatusgruppe
                         Back-up og bedriftsleder
            Et godt liv?                          
            De kondisjonerte
            Glück auf!
            Tro og overtro
                        Overtroen
                                   Dragen
                                   Bergånden
                                   Motiver
                                   Til nytte og glede
                                          Varslerne
                                          De gode hjelperne
                                   St. Barbara
                                   Fortellinger, myter og sagn
                                   Sluttord
                         Troen
            Aksjoner og streiker
                        Dansketiden
                        1800-tallet
                        Fagforeningstid                             
           Arbeidet        
                        Hverdag
                                   På’n igjen
                                   Den daglige dont
                                               Gruvearbeiderliv
                                                           Bryting
                                                           Faring
                                                           Fordring
                                                           Belysning
                                                           Maskinvesenet
                                                           Gruven som opplevelse
                                               Dagligliv i dagen
                                                           Sjeidingen
                                                           I smeltehytta
                                                                       Fortellinger fra Røros-hytta
                                                                       Fortellinger fra Sulitjelma-hytta
                                                                       En fortelling fra Kongsberg-hytta
                                                           I hammerhytta
                                   Sosiale forhold
                                               Stand og stilling
                                               Arbeidsdagen
                                               Da samholdet slo sprekker
                                   Arbeidstid og fritid
                                   Brakkeliv
                                               Trangboddhet og mørke
                                               Senger og natteliv
                                               Inneluften
                                               Mat og matstell
                                               Hygieniske forhold og renslighet
                                               Personlig hygiene
                                               Noe var bedre
                                               Fritidsaktiviteter
                                               1900-tallet
                                               Sluttbemerkning - sakkerhusene
                        Det farlige bergmannslivet
                                   Yrkessykdommer
                                               I gruvene
                                               I dagen
                                   Så gikk det galt
                                               I gruvene
                                                           Skader og ulykker
                                                           Døden i gruven
                                               I dagen
                                   Etterpå
                                   Nye tider
                                               Den farlige maskinboringen
                                               Den farlige dynamitten
                                               I dagen
                                               Etterkrigstid
                                               Epilog
            Forsømmelser. Forseelser. Forbrytelser
                        Arbeidsreglementer
                        Oversikt over noen straffereaksjoner
                        Svenske tilstander
            Kvinner og barn i bergarbeidet
            Lønn
                        Belønning i naturalier
                        Lisitasjonssystemet
                        Bindinger og lønninger
                        Lønnsrelasjoner
                        Lønnskamp og lønnsforhandlinger
            Når arbeidet forsvinner
            Noen arbeidsrettslige bemerkninger                                                                                 

9. STATEN OG BERGVERKENE

 10. BØNDER OG BERGVERK

            En plikt og en plage, eller…?
                        Plikten
                        Mulighetene
                        Tiden etter 1816
                        Konklusjon
            Kultur- og ressurskamp