1. Tidstabell tom. 1700-tallet

F. Kr. – 1500 e. Kr.

ÅR/PERIODE

HENDELSE

TILLEGGSOPPLYSNINGER

/HENVISNINGER (Henvisninger til kapitler (kap.)12 … osv refererer til kapittelinndelingen i Del 2. For oversikt over kapitlene, se https://www.bergverkshistorie.no/Innhold/ABC.-Bergverksfortellinger.-Introduksjon-til-norsk-bergverkshistorie.-Del-2.- )

~ 40000 f.Kr.

Første kjente gruve.

I gruven som i dag kalles Lion Cave, tar steinaldermennesker ut det jernholdige mineralet hematitt, som de knuser for å lage rødokerpigment som kan brukes i kosmetisk øyemed, bl.a. til maling av de døde, eller til hårfarging.

Ca. 8000 f. Kr. (?)

Tidligste bruk av metall (til smykker)

Det første metall tatt i bruk kan ha vært kobber som en antar har vært kjent i ca 10.000 år. De eldste funnene er gjort i Lilleasia. Her blir det laget perler, nåler, fingerringer og små lenker av dette metallet. Noe senere blir det også laget enkle kobber-redskaper. Trolig har råmaterialet vært rent kobber som finnes naturlig i dette området. Se også kap. 12A. Metallene/*Innledning

~4000 f.Kr.

De eldDe eldste tegn på bruk av jern har en da sumererne og egypterne bruker jern fra meteoritter til å lage pilage pilspisser og dolker.

 

~midten av 4000-tallet f.Kr.

De første sporene etter kobbermetallurgi i Europa.

Sporene finnes på Balkan, men nesten like tidlig tar jegere/sankere i østersjøområdet i bruk kobber til enkle smykker.

~4000 -1800 f. Kr (yngre steinalder)

Påvisninger på bruk av fyrsetting i Storbritannia, Syd-Frankrike og Tyskland.

Fyrsetting brukt for å bryte hard kalkstein i flintgruver.

~ 3800 f. Kr.

De første bronseøksene dukker opp i Norden.

Virkelig praktiske bronseøkser kommer først rundt 2000 f.Kr.

~ 3300 f. Kr.

Spor av kobbersmelting og –støping funnet i Maadi i Egypt.

Kanskje er dette verdens eldste gruveby.

 ~ 3000 f. Kr.

 

De første legeringer er kjent.

Egypterne begynte på denne tiden å legere kobber med opptil 8 % arsen for å oppnå større hardhet. Legeringen er kalt hvit bronse.

~ 1800 – ~500 f. Kr 

Nordisk bronsealder

 

 

Et av kjennetegnene på bronsealderen er at bronse er et dominerende råstoff i de kulturformer man kjenner.
Hunn ved Fredrikstad i Østfold er et senter for bronseproduksjon i tiden 1300–700 f.Kr., og er et av de mest funnrike steder i Skandinavia fra denne perioden. Her driver mestersmeder med spesialisert produksjon av sverd og smykker.
Se også oppslaget Kobberlegeringer.

Ca 1800 f.Kr.

Trolig produksjon av kobber som det først metall produsert i vårt land.

 

Hypotesen om norsk metallproduksjon og etablering av et metallhåndverk basert på egne malmressurser på overgangen mellom steinalder og bronsealder er fremsatt i en nyere doktoravhandling (2012).  (Se mer om dette under Leksikon-oppslaget Kobber/Varia).
Til sammenlikning blir jern først fremstill noe over 1000 år senere, jfr nedenfor.

~1600 f. Kr.

Norske smeder har utviklet  egne håndverkstradisjoner med lett gjenkjennelige mønstre og former.

 

~ 1500-1200 f. Kr

Kunnskap etableres om jern- og stålfremstilling i Lilleasia og spres videre derfra.

Det er fremsatt en hypotese om at spredningen av denne kunnskapen følger smeder og smedklaner blant oldtidsfolket hettittene som i ufredstider rundt år 1200 f.Kr. må flykte fra sine områder i Lilleasia. Med dette kommer kunnskapene om det nye metallet og dets muligheter på vandring, etter hvert også til våre områder, kanskje så tidlig som på 7-800-tallet f.Kr. Se kap. 20. A. Smeden og smia

~1300 f. Kr

Det eldste gruvekart tegnet.

Kartet er tegnet på papyrus og er et kart over gullgruver mellom Nilen og Rødehavet. Dette er også det eldste kartet en kjenner.

~1200 f. Kr

Jason og hans argonauter drar i følge et sagn på leting etter ”det gyldne skinn”.

Skinnet er skinnet på en gullhåret og bevinget bukk. Det henger i en hage bevoktet av en drage. Se mer i kap. 12B. Metallene, søk: Jason.

~1000 f. Kr

Verktøy fremstilles av jern.

Jernet gir helt nye muligheter for en effektiv bergbryting. Verktøyet blir mer motstansdyktig mot slitasje og nedbryting og en kan gi det en hensiktsmessig form.

            Et av de eldste jernverktøy brukt i bergbrytingen er den spisse kilhakken. Med den kan man effektivt hakke løs oppsprukket, løst eller svært bløtt fjell. Et annet direktevirkende redskap er brekkstangen, et langt jern med skarp spiss til å slå inn i sprekker og bende løs fjellstykker med. Andre jernredskaper er kiler, rissjern, meisler og ikke minst letthåndterlige skafthammere og slegger.

~ 500 f. Kr.(?)

Kunnskap om jern- og stålfremstilling kommer til våre områder på denne tiden, eller noe tidligere.

Se kap. 13. Jernvinna/*Genesis

~ 500 f. Kr.(?)- 1050 e. Kr. 

Jernalderen

Karakteriseres ved at jern i stor utstrekning blir nyttet til våpen og redskap.

~ 500 f. Kr.(?) – ~1550 e. Kr

Jern fremstilles ved blestring av myrmalmjern i små leireovner (jernvinna).

Blestring foregår også senere, til rundt midten av 1800-tallet.

Mellom rundt 1550 og begynnelsen av 1600-tallet ser det ut til at (den beskjedne) jernproduksjonen for det meste foregår i såkalte rennherder. Jernbehovet i denne perioden blir ellers dekket ved import fra Sverige. Etter  ~ 1620 blir jern for det meste fremstilt i masovner.

Jern fremstilt på bygdene i masovntiden kalles gjerne bondejern. Se også Evenstad-ovnen.

For en oversikt over jernproduksjonen i jernvinnetiden se kap. 13. Jernvinna.

306 e. Kr

St. Barbara, bergarbeidernes skytshelgen, blir henrettet.

Hun blir henrettet ved halshugging av sin egen far fordi hun har blitt kristen. Etter henrettelsen blir faren drept av lynet. Siden blir hun skytshelgen mot lynnedslag, ild og brann og plutselig og voldsom død i arbeidet, noe som ikke er uvanlig, spesielt blant gruvearbeidere.

Da så å si all bergverksdrift i Norge er etterreformatorisk, har trolig dyrkingen av St. Barabara vært noe begrenset, i alle fall blant norske gruvefolk .

500-tallet

Det blir vanlig å brenne trekull i groper.

Opprinnelig blir blesterovnene fyrt med ved som delvis blir omdannet til trekull under smeltingen. Trekull er nødvendig for å oppnå den tilstrekkelig arbeidstemperatur i ovnen. Se kap. 13. Jernvinna/*Kullbrenningen 

~950

De første norske myntene slått for en norsk konge.

Mynten blir fremstilt i York for Eirik Blodøks.

995-1000

De første myntene slått i Norge under Olav Tryggvason.

Sølvmyntene blir slått med kongens bilde. Hans navn og tittel er ONLAF REXNOR. Det har vært spekulert i om mynstsølvet stammer fra Akersberg Sølvgruve i Oslo, hvis tidlige historie er uklar.

Fra myntpregingens historie kan ellers nevnes:
- De første norske myntene slått for en norsk konge blir fremstilt i England ca 950.
Penningene blir preget for Eirik Blodøks i York.
- Den første mynten av Kongsberg-sølv blir preget i København i 1624.
- De første myntene fra det nyopprettede myntverket i Christiania blir preget i 1628.
- At myntverket blir lagt til Christiania, og ikke til Kongsberg, må sees i sammenheng med at Sølvverket samme år blir delprivatisert og omgjort til et partisipantskap.

Middelalderen

Det etableres en bergrett i det tyske området.

To hovedelementer i denne bergretten er prinsippene om bergregale (kongens enerett på malmforekomster) og bergfrihet (malmleting som allemannsrett). Disse prinsipper skal få varig betydning for norsk bergverkslovgivning. Se kap. 19. A. Stat og styring/*Politikk, bergregale og bergfrihet.

Regalretten synes å være en type selvgrodd rett som vokser fram ved skikk og bruk. Det er derfor vanskelig å tidfeste dens opprinnelse, se også leksikonoppslaget Regale.

1100-tallet

Akersberg sølvgruve under Gamle Aker kirke i Oslo tatt opp som landets første bergverk?

Sølvgruvene kan være nevnt i middel­alderkrøniken Historia Norvegiæ. Flere forhold støtter synet om at den forteller om bergverksdrift.

Gruven har vært omgitt sagn og myter. Sagnet forteller at kirken hviler på fire stolper av massivt gull, mens gruvene under kirken betegnes som ”dragehullene” fordi en ildsprutende drage, i samsvar med gamle folkelige forestillinger om dragen som beskytter av malmer, vokter på store skatter der.

Se oppslaget.

~1200

Vannhjulsdrevne blåsebelger begynner å komme i bruk.

Den nye teknologien bryter gjennom som svar på behovene innen jernfremstillingen. Stadig større ovner krever større trykk på blåseluften for å oppnå den nødvendige, høye smeltetemperatur på opp mot 1500 grader i alle deler av malmmassen.

Vannhjulet kommer i all hovedsak til å være

drivkraften for de forskjellige blåsemaskiner som blir anvendt i hyttedriften i vårt land frem til elektrisitetens tidsalder. Se også oppslaget Blåsemaskin.

1200-tallet

Svovel får økt betydning som råstoff ved oppfinnelsen av svartkruttet.

Svartkrutt er en mekanisk blanding av salpeter, svovel og trekull. Svartkruttet kommer i bruk som sprengmiddel i bergbrytingen på 1600-tallet. Se også oppslaget Kruttsprengning. 

Tidlig 1300-tall

Det er funnet et smelteverk for kobber fra denne tiden.

Funnet er gjort i Kopperåa, Meråker, Nord-Trøndelag og bygger på en 14C datering.

Dette kan være landets første bergverk, men man har ennå ikke funnet noen gruver i nærheten av smelteanlegget så det er uvisst hvor malmen kommer fra.

Verket har spor etter et blåsehjul som dermed er vannhjulstypen med lengst ’tjenestetid’ i norsk bergverkshistorie da det antakelig siste blåsehjulet blir revet på Kongsberg Sølvverk ca. 1911 – altså rundt 600 år senere.

1314

Kongelig påbud om stempling av gull- og sølvgjenstander.

Ordningen med autoriserende merking og godkjenning av gull og sølv blir først innført i England i år 1300.

1342

Kobberverk i Fron i Gudbrandsdalen

Verket omtalt i et dokument fra en grenseoppgang.

1349

Slutt på den gamle jernvinna på flere sentrale blesterplasser.

 

1358

(22.feb.)

Kgl. retterbot om alminnelig rett til jernutvinning i allmenningene i Østerdalen.

Retterboten er første kjente lovinngripen vedr. norsk metallutvinning.

1405

Dronning Margrethe instruerer sin tronfølger Erik Av Pommern om ikke å love noen tillatelse til å drive bergverk.

Dette er den første kjente offentlige regulering av bergverksdriften i Norge, og første gang regalretten som gir fyrsten enerett på et lands mineraler, blir hevdet i Norge.

Midten av 1400-tallet

Europas største sølvbergverk tas opp i Schwaz, Tyrol.

 

~1450

Seigringsprosessen utviklet.

Seigring er en metallurgisk flertrinnsprosess for å skille sølv og kobber fra hverandre i sølvholdige kobbergodser.
Av malmgeologiske årsaker har seigring bare funnet sted i Telemark og Buskerud.

Se oppslaget.

~1450

Det blir vanlig med maskinell lensing av gruvene.

Lensingen foregår på denne tiden på forskjellig måte, med paternosterverk, stempelpumper eller heising med line og lærsekker. Motorer er vannhjul eller hestevandringer. Se leksikon-oppslaget Lensing.

1490

Eldste norske bergverk belagt i en sikker kilde.

Verket er Kronens kobberverk (ved Meheia) i Sandsvær (Kongsberg kommune). Kilden er et forleningsbrev fra den dansk-norske kong Hans.

1490

De første tyske bergmennene kommer til Norge.

Bergmennene blir oppsendt av kongen for kortvarige undersøkelser om det fantes drivverdige malmforekomster i de norske fjellene.

 

 

1500-tallet

ÅR/PERIODE

HENDELSE

TILLEGGSOPPLYSNINGER

/HENVISNINGER (Henvisninger til kapitler (kap.)12 … osv refererer til kapittelinndelingen i Del 2. For oversikt over kapitlene, se https://www.bergverkshistorie.no/Innhold/ABC.-Bergverksfortellinger.-Introduksjon-til-norsk-bergverkshistorie.-Del-2.-)

1500-tallet til slutten av 1800-tallet

Trekullperioden i norsk bergverkshistorie,

Trekull er i denne perioden uunnværlig for bergverkene både som brensel og reduksjonsmiddel i smelteprosessen.

Teknikken blir innført av svensker og tyskere som også står for brenningen den første tiden. Senere er det for det meste norske bønder som forestår brenningen.

Mot slutten av 1800-tallet blir trekullet gradvis erstattet av importert koks og steinkull. Se også kap. Trekullproduksjon.

15-, 16- og 1700-tallet

Merkantilismens tidsalder.

Den statsstyrte utviklingen (lovgivning, privilegiepolitikk) av bergverksnæringen i denne perioden må ses på bakgrunn av den merkantilistiske idé om at staten av hensyn til det allmene, dvs. statens, vel skal ha en sterkt dirigerende rolle i samfunns- og næringsutviklingen. Se videre kap. 19. A. Stat og styring/*Innledning.

Begynnelsen av 1500-tallet

Overgang fra myrmalm til bergmalm som viktigste råstoffkilde for jernproduksjon.

 

1516

Kobberverk i Trøndelag?

Erkebiskop Erik Valkendorf nevner i et brev fra 1516 at han har fått tre svensker til å finne et kobberberg ”åtte store mil” fra Trondheim, men lokaliteten er usikker, likesom det er tvilsomt om det da kom i gang noen drift her.

Rundt 1519

Malmleting rundt Oslo.

Av et brev fra biskop Hans Mule i Oslo til kong Kristian II i 1519 fremgår det at en tysk bergmester med følge har kommet til landet og har undersøkt flere forekomster som de har funnet drivverdige.

1524

Privilegium gitt til biskopen på Hamar for drift av et kobberverk i Seljord (Telemark).

Dette er det første bergverk med ordnede kongelige privilegier.

Øvre Telemark står på denne tiden under Hamar bispestol. Noen drift er ikke dokumentert, men kan ha forekommet.

Forekomsten befart av tyske bergmenn i 1537 og 1538. Drift kommer i gang i 1538 med tyske bergmenn etter at de første norske mutingssedler er utstedt (etter tysk mønster). Forekomsten/verket er benevnt Sundsberg, Golmsberg og Guldnes. Se også nedenfor 1538-1549.

førreformatorisk

Bergverksdrift og smeltehytte i drift i Fyresdal.

Nyere kildgegranskning gir grunnlag for å påvise at det har vært både gruvedrift og smelting i gang i Fjellgardane (Moisesberg) før drift ble tatt opp under Christian 3., se 1538-1549.

1530- og 40-årene        

Norge får sin første trygdeordning

Det er tyske bergmenn som tar med seg den såkalte Knappschafts-ordningen fra sitt hjemland.

Knappschaftet er opprinnelig et religiøst broderfellesskap hvor standsbrødrene yter hverandre økonomisk hjelp i forbindelse med sykdom og gir støtte til etterlatte etter avdøde bergmenn.

1530- og 40-årene

Første smelting av jern fra bergmalm. 

Produksjonen foregår i rennverk i noen smeltehytter ved Skien, i Hakadal og i Bærum. Teknikken kommer til Norge med innvandrede tyske bergmenn.

Smelting i rennverk pågår frem til masovndriften kommer på 1620-tallet.

1537

I et skriv fra Christian 3. nevnes seks bergverk i Norge.

Det er Akersberg sølvverk (Oslo), Samsonberg kobberverk (ved Kongsberg), Eiker (Buskerud); Telemark verk (Guldnes i Seljord?) (sølv/kobber?), Hakadal jernverk (nord for Oslo), Feiring (ved Eidsvoll).

1538-1549/50

Christian 3.s satser på bergverksdrift i Norge.

I forbindelse med satsingen blir det sendt opp bergmenn fra Tyskland og det blir satt i gang drift ved Samsonberg (ved nåv. Kongsberg,1538), Guldnes (Vest-Telemark, 1539), Hakadal nord for Oslo (1540) Moisesberg (Fyresdal, Telemark, 1541), Trakenberg (Bamble, Telemark, 1541), Fossum (ved Skien, ~1540) og jernverksdrift ved Sognsvann i Oslo. Etter kort tid begynner nedgangen: Mindre og dårligere malm enn forutsatt, vanskelig forsyningssituasjon, tapsbringende drift. Verkene blir etter hvert nedlagt, og kongen beslutter å oppgi bergverksdriften høsten 1549. Siste anlegg i drift er seigerhytta i Bamble, trolig nedlagt i 1550.

1539

(juni)

Tyskeren Hans Glaser blir som Norges først bergembetsmann utnevnt til bergmester.

Etter en inspeksjonsreise i Norge sommeren 1538 drar Glaser til Sachsen på høsten for å skaffe bergfolk og utstyr til bergverksdriften i Norge. Ny rekrutteringsreise i 1539. Ved denne anledning drukner mange av bergmennene ved ankomsten til Drammen. Se kap.19. A. Stat og styring /*Bergverksadministrasjon…

1539/40

Første kjente ’lønnskamp’ i bergnæringen.

Christian 3. fastsetter lønnen til 10,5 groschen pr. skift for bergarbeiderne, men bergmennene krever 14. Resultatet blir 12 groschen.

1539/40

Bondeopprør i Vest-Telemark mot bergverksdriften ved Guldnesverket.

Bøndene jager vekk bergmennene som må oppholde seg i Skien og Oslo et halvt år. Opprøret slått ned med militærmakt sommeren 1540 og fem av de avsagte dødsdommene etter opprøret blir fullbyrdet ved at en av opprørerne, mot å slippe straffen, foretar avrettingen (halshugging).

1540 (april) 

Vår første berganordning (berglov) foreligger.

Berganordningen av 1540 er et bestillingsverk fra Christian 3. og oppsummerer gjeldende tysk praksis på området. Den blir skrevet på tysk og trykket i Sachsen. Med denne bergordningen blir bergverkspolitikk et eget lovområde og tysk bergrett gjort gjeldende i Norge.

Loven er det rettslige grunnlag for norsk bergverksdrift i flere hundre år. Anordningen blir avløst av en ny fullstendig berglov i 1812. Deretter blir det vedtatt nye berglover i 1842, 1972 og 2010.

1540

Tyskeren Anthoni Brüske blir utnevnt til første berghauptmann i Norge.

Brüske blir samtidig utnevnt til lensherre i Skienssyssel. Berghauptmennene er på denne tiden adelige lensherrer og ikke fagfolk. Se kap. Stat og styring/*Bergverksadministrasjon…  

1540

Landets trolig første jernverk anlegges i Hakadal (Nittedal, Akershus).

Hakadal jernverk får i første omgang en kortvarig drift.

Første verk med noenlunde varig drift er Fossum ved Skien som kom i drift like etter Hakadalverket.

1541

Det europeiske finanshus Fugger sender folk til Norge for å undersøke kobberforekomstene.

Det blir konkludert med at forekomstene er lite interessante.

1543

Alle bergverkene i Norge befares.

Oppdraget gitt en tysk bergmann. Rapportene er gjennomgående positive til mulighetene, men kritiske til ledelsen av verkene.

1543

Den første mynt av norsk sølv blir slått på Gimsøy kloster ved Skien.

Sølvet kom fra nyanlagte Gullnes gruve i Seljord.

Myntene ble av kongen påbudt betalingsmiddel ved lokale betalinger. Dette satte bøndene seg imot da de tvilte på sølvinnholdet i myntene.

Gimsøy som utmyntingssted ble kortvarig da klosteret brant ned i 1546 og kongen nedla myntverkstedet. Utmyntingen ble i stedet flyttet til København hvor også det første kongsbergsølvet ble utmyntet våren 1624.

Tidligere utmynting (fom. OlavTryggvason 995-1000) baserte seg på importert sølv.

1549
(høsten) 

Christian 3. gir opp satsingen på bergverksdrift i Norge.

 

1550-~1600

Ingen bergverksdrift av betydning. Fredrik 2. (1559-1588) viser liten interesse for næringen.

Spredte opplysninger om mindre jernverksdrift. Kanskje blir den først masovn i Norge bygget av engelske jernverksfolk rundt 1575 på Fossum ved Skien. Jern blir produsert i såkalte rennverk ved enkelte jernhytter.

1556

Sachseren Georg Agricolas storverk De re metallica utgis.

Boken er sin tids standardverk innen bergverk og metallurgi, og blir ikke avløst før i 1738 med Christoph Schlüters Gründlicher Unterricht.

De re metallica presenterer en ’state of the art’ i 12 rikt illustrerte ”libri” som viser teknikker i bergverksdriften.

Sannsynligvis er denne boken også kjent i det norske bergverksmiljøet i de følgende århundrer.

~ 1574

Begynnende gruvedrift på jernmalm i Arendal-området.

 

 

 

1600-tallet

ÅR/PERIODE

HENDELSE

TILLEGGSOPPLYSNINGER

/HENVISNINGER (Henvisninger til kapitler (kap.)12 … osv refererer til kapittelinndelingen i Del 2. For oversikt over kapitlene, se https://www.bergverkshistorie.no/Innhold/ABC.-Bergverksfortellinger.-Introduksjon-til-norsk-bergverkshistorie.-Del-2.-)

1600-tallet

Stora Kopparberget i Sverige (Falun) Europas største arbeidsplass.

Opp til 15000 mann har sitt arbeid der på 1600-tallet.

 

16-/1700-tallet

Fyrsetting hovedteknikk som brytningsmetode ved de fleste verk.

Fyrsetting er en velegnet brytingsmetode i det harde norske fjellet. Metoden krever store mengder ved, kalt setteved (ca 5 m3 setteved (løst mål) kan regnes som gjennomsnittlig forbruk for bryting av 1 m3 fjell (fast mål)).

Etter hvert overtar sprengning med krutt, og på slutten av 1800-tallet med dynamitt som hovedmetode. Ved Kongsberg Sølvverk er fyrsetting i bruk i 256 år (1623-1890).

Fyrsetting er den eldste og lengst anvendte brytningsmetode overhodet.

Se også kap. 15. Skogen og bergverkene/*Setteved og Leksikon-oppslaget fyrsetting.

~1600

Christian 4. starter med malmleting og forsøksdrift flere steder like etter århundreskiftet.

Han er like ved å gi opp letingen da det blir funnet sølv i Sandsvær (ved nåv. Kongsberg) sommeren 1623.

~1610

Bærum jernverk tas opp som det første bergverk i sammenhengende og varig drift.

Verket blir startet som en del av Christian 4.s aktive bergverkspolitikk.

Her blir også landets første dokumenterte masovn påbegynt i 1618. Ovnen ser ut til å ha kommet i drift først i 1622. 

1620-årene - ~ 1870

Den gamle jernverkstiden i norsk bergverkshistorie.

Den første dokumenterte masovn ser ut til å ha kommet i drift ved Bærums jernverk i 1622.

I løpet av perioden 1863- 1884 blir alle de gamle jernverkene nedlagt bortsett fra Næs (Tvedestrand, Aust-Agder) som fortsetter frem til 1959 med stålproduksjon.

Det viktigste jernmalmfeltet i denne tiden er Arendalsfeltet, dvs. området mellom Grimstad og Tvedestrand. En regner at gruvene herfra leverer 2/3 av all malm som blir brukt ved norske jernverk i perioden. Den store malmeksporten fra området skyldes også at malmen har høy kvalitet med lavt fosfor- og svovelinnhold, noe som gir godt, smibart jern.

1620

Ny berghauptmann utnevnt.

Så vidt vites er det den første bergembetsmann som oppnevnes etter at Christian 3.s bergverksoffensiv blir avblåst i 1549. 

1622

Den første dokumenterte masovn kommer i drift ved Bærums verk.

Med dette kommer norsk jernfremstilling over i en industriell fase selv om det fremdeles blir produsert såkalt bondejern på bygdene basert på myrmalm og blestring.

Før dette kan det ha vært en masovn på Fossum ved Skien. Det har også fremkommet udokumenterte opplysninger om (svenske?) masovner ved Akerselva omtrent på samme tid.

1623

(sommeren)

Det blir funnet sølv i Sandsvær (ved nåv. Kongsberg).

Ifølge sagnet blir sølvet oppdaget av to gjeterbarn etter at en okse har stanget eller sparket i grunnen og blottlagt forekomsten.

I mars 1624 holdes takkegudstjeneste for sølvfunnet i alle kirker i Norge og Danmark.

1624

Våren

Christian 4. kommer til Norge, legger sølvforekomsten i Sandsvær under seg og grunnlegger Kongsberg Sølvverk og Kongsberg som ”fri bergstad”, som landets første ensidige industristed.

Dette blir starten på det som skulle bli vårt største bergverk, men også for bergverksdriften som en betydelig næring i vårt land. Sølvverket og byen blir på mange måter et senter for denne Anæringen, se kap. 12A. Metallene/*Kongsberg Sølvverk.

Sølvverkets funngruve blir opprinnelig kalt Kongelig Majestæts gruve, senere Christian den IVdes Grube og Kongens gruve.

Den blir verkets største og dypeste gruve og leverer nesten halvparten av de ca 1350 tonn rent sølv som totalt blir produsert ved Sølvverket.

Hovedsjakta er 1068 m dyp, herav ca 500 meter under havnivå. Gruven blir nedlagt i 1943.

1624

(oktober)

Jernkompaniet blir grunnlagt.

Kompaniet blir opprettet med kongelig privilegium på all bergverksdrift i Norge, og er det første større industrielle foretagende i vårt land.
Kompaniet mister raskt sin betydning. Se Leksikon-oppslaget

1624

Kan regnes som grunnleggelsesåret for norsk bergverksdrift (og Christian 4. som næringens grunnlegger).

 

1625

Landets første ’bedriftshelsetjeneste’ etablert ved Kongsberg Sølvverk.

En bartskjærer blir ansatt ved verket for å foreta amputasjoner og ta seg av sår- og bruddbehandling. I 1659 ansetter verket landets første berglege.

Den bergverksmedisinske tjenesten ved Sølvverket blir, med unntak av korte perioder, opprettholdt i 299 år frem til 1924.

1627

Cirkumferensprinsippet blir knesatt.

Første verk som får cirkumferens er Fossum verk ved Skien.

Ettersom alle verk får cirkumferenser er overlapping ikke til å unngå. Her berettes det både om tilpassning og konflikt verkene imellom. Særlig trangt er det i Larvik-Skienområdet. Her støter interessene til jernverkene Fritzøe, Eidsfos, Fossum, Bolvik og Kongsberg Sølvverk mot hverandre.

1627

Sølvverket overdras til et partisipantskap som overtar i april 1628.

Etter etableringen i 1624 er verket i årene 1628-1661 og 1673-1683 i privat eie, deretter i statlig eie til nedleggelsen i 1957.

1627

Landets første verksskole anlagt ved Kongsberg Sølvverk.

Senere opprettes det skoler ved mange verk.

I 1827 kom en skolelov som bestemmer at alle bergverk over en viss størrelse skal ha egen skole med lærer lønnet av verket.

1627

Første vellykkede prøvesprengning med krutt gjennomført i Slovakia.

Selv om det har foregått prøvesprengninger tidligere andre steder, regnes disse forsøkene som utgangs-punktet for spredningen av den nye bergbry­tingsteknikken i Europa.

Se Leksikon-oppslaget Kruttsprengning.

1627

Norges første virkelige kjørevei, eller riksvei, ferdig fra Kongsberg til Hokksund, noe senere på 1620-tallet forlenget til Bragernes (Drammen).

Veiprosjektet blir igangsatt på kongens ordre for å besørge effektiv transport mellom bergstaden og nærmeste havn.

1628

De første myntene med sølv fra Kongsberg.  blir preget ved det nyopprettede myntverket i Christiania.

 

1630

(juli)

Den første kjente arbeideraksjon i vår bergverkshistorie er ved Kongsberg Sølvverk.

 

Vi kjenner ikke den direkte årsaken til at arbeiderne i juli dette året gjør opprør og gjennomfører en dags streik. Det synes imidlertid som om verket er inne i en turbulent periode uten noen fast ledelse. Det er mangel på forsyninger og det klages over uorden og de norske arbeidernes grovheter mot de tyske.

1632 (?)

Første kobberverk av betydning, Kvikne kobberverk (Tynset, Hedmark); tas opp.

Nøyaktig anleggsår noe uklart, men en regner begynnelsen av 1630-årene som sikkert.

1635

Første kruttsprengning i Skandinavia.

Sprengningen foretatt i Nasafjell i svensk lappmark like ved norskegrensen.

1636

Malmforekomster omtales for første gang i Nord-Norge.

Det utstedes dette året et kgl. privilegium på anlegg og drift av «Tørrestad Kaabberværk» i Ofoten. Noe drift har så vidt vites aldri kommet i gang.

Dokumentert gruvedrift tas først opp ved Bals verk i Ballangen (Nordland) på begynnelsen av 1670-tallet.

1636

Kongen utsteder en ”Forordning om bergverker”.

I forordningen blir det bl.a. truet med streng straff for den som ikke anmelder malmfunn slik at kongen kunne få sin tiende. ”… den som skjulte nye funn skulle nedsendes noen års tid til å arbeide i jern på Bremerholm”, med andre ord straffarbeid for den dansk-norske marineflåten.

Tanken om at malmfunn ikke blir meldt til myndighetene plager myndighetene i København.  Påbudet om å melde fra om slike funn og trussel om strenge straffer blir gjentatt i senere lovgivning og på andre måter. Bl.a. sendes det i 1644 ut et såkalt kongelig sendebrev (se nendenfor) 

1643

Det blir utnevnt en Over­berghauptmann for hele riket og en underordnet berghauptmann nordenfjells.

Berghauptmennene skal føre tilsyn med bergverkene i Norge.

1644

 

Christian 4.s sendebrev om malmleting og malmfunn.

Sendebrevet (misilen) om “Erzgrubers Erfindelse” blir lest fra alle landets prekestoler den 26.mars og oppfordrer folket til å lete etter “Metaller, Malm och Mineralier”.

I sendebrevet blir det også vist til kongens forordning av 1636 som truer med streng straff for den som ikke anmelder malmfunn.

1644

28.aug. 

Røros verk blir grunnlagt.

Dateringen gjelder utstedelsen av mutingsbrevet som gir driverett på malmfunn.

To år senere, 19. okt.1646, får verket sine kongelige privilegier og sin cirkumferens, den største som noen sinne blir gitt i Danmark-Norge. Samme året blir verket bergstad og den første smeltehytta kommer i drift.

Verket er Norges største kobberverk og i perioder et svært lønnsomt foretak. Verket blir nedlagt i 1977 etter 333 års drift, og er dermed det bergverket med lengst sammenhengende drift i Norge.

Bergstaden med den gamle cirkumferensen er fra 2010 innskrevet på UNESCOs verdensarvliste.

1644

Første gruvelensemaskin (vannkunst) i Norge anlagt ved Kongsberg Sølvverk.

 

1646

Første stangkunst i Norge blir bygget ved Kongsberg Sølvverk.

Stangkunst er et maskinsystem for utpumping av gruvevann bestående av vannhjul, stangfelt og seriekoblede stempelpumper nedover i sjakten. Det er også første gang det blir anlagt stangfelt i Norge.

Dette er den største maskinelle struktur landet har sett til da.

 

1647

Eldste, kjente norske gruvekart blir tegnet på Selsverket (Sel, Oppland).

 

1648

’Grunnleggeren’ av norsk bergverksdrift, Christian 4., dør, men utviklingen preges av en fortsatt statlig satsing på næringen.

Det bygges ut et faglig sterkt embetsverk og gis lover som gir store fordeler til bergverksnæringen på bekostning av både bønder, sagbruksdrift og trelasthandel. Se Del1 (boken) kap. Staten og bergverkene. Temaet er også behandlet i kap. 19. A. Stat og styring.  

1654

16. aug.

Det opprettes et Overbergamt.

Overbergamtet blir det øverste, innenlandske styringsorgan for bergverksnæringen i Norge i dansketiden. Dets hovedoppgaver er å ivareta statlige interesser, forvalte regelverket, sikre gode administrasjonsrutiner i bergverkssakene, og fungere som domstol. Overberghaupmannen leder Overbergamtet. Se Leksikon-oppslaget.

1654

Løkken verk (Meldal, Sør-Trøndelag) tas opp.

 

1655

Den første påviste kruttsprengning i Norge.

Sprengningen skjer ved Lilledal kobberverk (Kvinnherad, Hordaland).

1655-1870-årene

Kruttsprengningsperioden i norsk bergverksdrift.

Ved Røros kobberverk etablerer kruttsprengningsteknikken seg rundt 1660 som det første større verk. Årsaken er mangel på skog og at verket på denne tiden har en tysk leder som kjenner og behersker den nye teknikken.

Se Leksikon-oppslaget Kruttsprengning.

1657

(24. april)

Jordskjelv i Christiania som beskrives i boken Geologia Norvegica, trolig den første naturvitenskapelige publikasjon i Norge.

I boken gis en geofysisk beskrivelse av skjelvet, det skrives om årsaker til jordskjelv, om mineraler, geologiske prosesser mm.

Den blir oversatt til engelsk og utgitt i London i 1663. På denne måten blir både boken og begrepet ’geologi’ spredt internasjonalt. Samtidig blir Norge satt på kartet som geologivitenskapens vugge.

1661-1673

Kongsberg Sølvverk igjen på statlige hender

I perioden 1627-1661 blir verket drevet av et partisipantskap.

1666, 1670 og 1682

Uro og opptøyer ved Røros kobberverk.

Røros kobberverk synes å ha vært det største urosenteret på 1600-tallet. Kjernen i uroen er gjentatte og store forsinkelser med lønnsutbetalingen. De voldsomme aksjonene er nærmere omtalt i Del1 (boken) kap. Aksjoner og streiker/Dansketiden/Uten filter.

1670

Første hestevandringer i Norge tas i bruk ved Kongsberg Sølvverk.

Hestevandringene blir anlagt for steinheising i to av verkets hovedgruver. Senere blir de også brukt som pumpemaskin for gruvelensing. Se Leksikon-oppslaget.

1673-1683

Kongsberg Sølvverk i privat eie.

Deretter er Sølvverket i statlig eie til nedleggelsen i 1957.

1675

Bergkorpset på Røros opprettet.

Korpset opprettet til forsvar av kobberverket i en urolig tid der nærheten til Sverige utgjorde en permanent trussel.

I slutten av 1690-årene blir det også opprettet et bergkorps ved Løkken kobberverk (Meldal, Sør-Trøndelag). Se også Leksikon-oppslaget.

Korpset på Røros blir nedlagt i 1818.

1678 og 1679

Under Gyldenløvefeiden (1675-1679) blir Bergstaden Røros angrepet to ganger av svenske tropper.

Ved angrepet i juli 1678 blir byen herjet og brent, likeens bygnin­ger ved gruvene, bl.a. smeltehytta, samt Feragen hytte. Varelagre blir plyndret. Folk må flykte til skogs for å finne ly.

Ved angrepet i august 1679 blir proviantmagasiner i Bergstaden og på Røros-gård plyndret og brent. Kongen bevilger penger til gjenoppbygging, men de går i hovedsak til smeltehytta. Vanlige folk får lite eller intet.

1680-årene

Larvik-greven sikrer seg kontroll over de beste jernmalmgruvene i det viktige Arendalsfeltet for sitt verk, Fritzøe jernverk.

 

Slutten av 1680-årene

Den sentrale bergadministrasjonen fra 1654 delt og utbygget med to nye bergamter. Stattholderen får et formelt hovedansvar.

Et nordenfjelsk bergamt blir opprettet i 1687 eller 1688 med sete i Trondheim og et underbergamt på Kongsberg i 1689. Samme år fikk stattholderen det formelle, overordnede ansvar for bergverksnæringen i Norge. Denne administrasjonsordning kom i hovedtrekk til å bestå til 1812 da det kom en ny berglov, se bergloven av 1812. For de administrative forhold etter 1689, se kap. 19. A. Stat og styring /*Bergverksadministrasjon…

1683

Bergordinans utstedt med en rekke bestemmelser om bergverksdriften. 

Ordinansen tar opp kongens interesse i malmfunn og forholdet mellom bergverksdriverne og staten, den stadfester bergfriheten og gir et samlet oversyn over de plikter bøndene har å forholde seg til for å sikre bergverkene stabil drift. Det gis også egne bestemmelser om bergverkenes sosiale forpliktelser - 5 % av overskuddet skal avsettes til kirken, skolen og fattige enkers og ”Faderløses Underhold”, altså etterlatte etter avdøde bergmenn. I innledningen slås fast at ”Bergverkers Opkomst og Tiltagelse” er et gode.

Stasmakten anstrenger seg for å gjøre ordinansen mer kjent enn berganordningen av 1540 (jfr. ovenfor). Den er skrevet på dansk (1540-ordningen på tysk og aldri oversatt) og ved reskripter blir det i 1683 bestemt at den skal leses opp ved alle verk, i 1686 at den skal leses årlig på alle tingsteder og fra alle prekestoler i Norge.

For mer informasjon, se Leksikon-oppslaget Bergordinansen av 1683.

1685

Bragerneskommisjonen opprettet.

Kommisjonen skal bl.a. ordne opp i alt rotet etter den private eierperioden ved Kongsberg Sølvverk  (1673-83), men kommer også til å ordne opp i forholdene ved Røros kobberverk etter tumultene der i 1682 og tidligere, bl. a. når det gjelder verkets gjeldsforpliktelser.  Kommisjonen trekker opp viktige retningslinjer for den videre drift ved verket. Kommisjonen må ses som et tydelig uttrykk for at kongen vil ha arbeidsro og produktiv drift ved bergverkene.

Se Leksikon-oppslaget.

1685

Overbergamtet flyttet fra Christiania til Kongsberg.

 

1686

Den kongelige mynt flyttet fra Christiania til Kongsberg

 

1687

(25. aug)

Interimsprivilegiene gitt

Interimsprivilegiene er alminnelige og felles privilegier for alle kobber- og jernverk, og det lovarbeid i dansketiden som aller tydeligst gir uttrykk for statens prioritering av bergverksnæringen på bekostning av andre næringer.

Se Leksikon-oppslaget der privilegiene er gjengitt nederst in extenso.

1687/88 (?)

Det nordenfjelske bergamt opprettes.

Se ovenfor Slutten av 1680-årene.

1688

Voldsomme opptøyer på Kongsberg

Opptøyene skyldtes arbeidsløshet som følge av innskrenkninger av gruvedriften.

1689

Underbergamtet opprettes.

Se ovenfor Slutten av 1680-årene.

1689

Ny domstolsordning i bergsaker.

Bergverksnæringen har i dansketiden egen jurisdiksjon og egen domstolskjede, der sakene normalt blir behandlet i 1. instans ved det enkelte bergverk og med overbergamtsretten i Christiania, senere Kongsberg, som appellinstans og overrett. Som en følge av opprettelsen av de nye bergamtene blir ordningen: Det opprettes en underbergamtsrett på Kongsberg som skal fungere som underrett i kongsbergområdet. Overbergamtsretten på Kongsberg er fortsatt overrett i alle bergsaker sønnenfjells, unntatt i grevskapene (~nåværende Vestfold). Overbergamtsretten i Trondheim er ankeinstans for alle bergdommer nordenfjells. (Viktigste underrett er ved Røros kobberverk). Fra overbergamtsrettene appelleres direkte til høyesterett i København.

I hovedsak blir denne organiseringen stående til 1812 da det kommer en ny berglov.   

1690

Opptøyer ved Kongsberg Sølvverk.

Årsaker: Manglende lønn og godtgjøringer (til bøndene).

Rettslig etterspill – fire dødsdommer i Høyesterett, alle benådet av kongen.  

1691

Grensene mellom bergamtene sønnenfjells og nordenfjells blir fastsatt.

 

 

1700-tallet

ÅR/PERIODE

HENDELSE

TILLEGGSOPPLYSNINGER

/HENVISNINGER (Henvisninger til kapitler (kap.)12 … osv refererer til kapittelinndelingen i Del 2. For oversikt over kapitlene, se https://www.bergverkshistorie.no/Innhold/ABC.-Bergverksfortellinger.-Introduksjon-til-norsk-bergverkshistorie.-Del-2.-)

~ 1700

Verdien av norsk bergverksproduksjon rundt 500.000 riksdaler.

Dette er ~ fire ganger så mye som i 1650-årene.

1700-tallet

Dreining bort fra 1600-tallets nokså ensidig bergverksvennlige politikk.

Politikken tar etter hvert mer hensyn til trelasthandelen og andre interesser ut fra ønsket om best mulig utnyttelse av alle helstatens ressurser, bl.a. gjennom en mer variert bruk av skogressursene.

1700-tallet

Stabile nominelle lønninger, men synkende reallønn mot slutten av århundret grunnet prisstigning.

Prisstigningen skyldes bl.a. uro og krig ute i Europa.

1700-tallet

Overbergamtet på Kongsberg befester sin posisjon som ledende fagorgan.

Dette gjelder både overfor myndighetene i København, overfor andre myndigheter i Norge og overfor dem som driver de norske bergverkene.

1700-tallet

Sterk produktivitetsøkning ved kobberverkene.

Det er anslått at produktiviteten øker fra 0,3 tonn garkobber pr arbeiderårsverk ved begynnelsen av 1700-tallet til 0,5 tonn ved begynnelsen av 1800-tallet. Dette betyr i så fall en produktivitetsøkning på 66 % med prinsipielt samme teknologi, med unntak for kruttsprengningen som blir en etablert brytningsmetode i dette århundre. For øvrig kan vi anta at forbedringen skyldes ”de små skritt”, justeringer og perfeksjonering av den rådende teknikk.

Mer generelt er det grunn til å regne med at det pågår en løpende perfeksjonering av arbeidsteknikker og arbeidsprosesser ved alle verk. Det er likeledes sannsynlig at slike forbedringer for en stor del er initiert av arbeiderne selv - ingen er nærmere til å se problemene og mulighetene enn dem.

1700-tallet

Undersøkelser viser at at kjøpte matvarer er basis i kostholdet ved bergverkene, og at en svært stor andel (60-80 %) av det arbeiderne tjener, går til innkjøp av mat, noe som er vanlig i det førindustrielle samfunnet.

 

1. halvdel av 1700-tallet

Prosjektmakernes storhetstid.

Prosjektmakere er folk som reiser rundt til verkene med nye, smarte løsninger eller kreative og fantasifulle forslag til kostnadseffektive forbedringer av eksisterende teknikk og produksjonsmetoder. Men i takt med den fremvoksende, moderne bergvitenskap i 2. halvdel av 1700-tallet svinner interessen for og troen på de kjappe løsninger - det mystiske og spekulative fortrenges av det rasjonelle og metodisk undersøkende - det er tid for endring basert på faktadefinert kunnskap.

1710

Første kjerrat i Norge.

Landets første kjerrat kommer antakelig på Kvikne kobberverk (Tynset, Hedmark).

Kjerrat er et dobbeltvannhjul med vendbar dreieretning som fungerer som motor i en gruveheisemaskin. Se Leksikon-oppslaget.

1715

Det opprettes en stipendiatordning for lærlinger i bergfag på Kongsberg.

Ordningen gjelder for to unge menn som får en innføring i bergfagene. Læretiden blir etter hvert utvidet til tre år. Ordningen må ses som en forløper for Bergseminaret som blir opprettet i 1757.

1720-1760

Beregning viser at ved de nordenfjelske kobberverk utgjør utbetalinger til bondesamfunnet mellom 23 og 43 % av de enkelte verks driftskostnader i perioden.

Selv om beregningen er begrenset i tid og rom og til en verkstype gir den en indikasjon på betydningen av bondearbeidet for verkene i førindustriell tid (frem til slutten av 1800-tallet).

 

1720

Fire arbeiderkoner går til aksjon mot fylleri og ulevnet i det lille verkssamfunnet i Årdal i Sogn.

Rene kvinneaksjoner er sjelden kost på denne tiden, hvilket viser alvoret i situasjonen.

I et klageskriv anfører de bl. a. at en del løse kvinnfolk ”kommer strippende fra Bergen" med brennevin ”Hvormed de lokker og forfører vore fattige Mænd som på Verket arbeider […] Hvilket omsider prøves og smages så lenge, til ikke aleneste ald fortjent Bergløn, som vi fattige Kvinder med Mand og små Børn skulde leve av, tilgår,…”

Dette er sikkert ikke noen enestående situasjon for Årdal. Verkssamfunnene med sitt tettstedpreg og sin pengeøkonomi kan lett virke som honningkrukker på diverse løsere eksistenser.

1729

Kongen gir bestemmelser om passende påkleding ved Kongsberg Sølvverk.

Forordningen gir uttrykk for et ønske om å gå i rette med tendenser til utvisking av tidens standsforskjeller gjennom ekstravagant påkleding hos allmuen. Man har bl.a. merket seg at heller ikke arbeiderkoner nå unnser seg for å gå med gullbroderte luer, damaskkjoler og kåper. Utferdigelsen av offentlige kleskoder hadde lange tradisjoner og ble praktisert i mange europeiske land.

I forordningen heter det bl.a. ”at ingen arbeiderkone eller annen kvinne inntil gesvorners hustru skal gå med tøy av sølv eller gulldamask eller lignende. Hvis noen overtrer dette forbud, skal vår generalinspektør ta klærne fra dem og selge dem til fordel for de fattige, og overtrederne skal dessuten straffes med mulkt til kirken.”

1720 og -30-årene

Tidlige forsøk på kobberdrift med engelsk teknologi og kapital.

 

Forsøkene blir gjort både på Smøla (Møre og Romsdal) og i Årdal (Sogn og Fjordane) med smelting av kobber med den siste metallurgiske innovasjon i England, smelting i flammeovn med steinkull.

Forsøkene både på Smøla rundt 1722 og i Årdal 1732-1734 går imidlertid dårlig. Det sterkt flammegivende steinkullet fører til stor varmeutvikling slik at ovnene sprekker.

På Smøla er det den driftige bergverksspekulant Nils Josten og en gruppe engelske interessenter som står bak, i Årdal forpaktes verket på denne tiden av en gruppe engelske investorer.

’Den engelske prosess’ blir, så vidt kjent, ikke forsøkt i Norge før smelting med steinkull blir tatt i bruk ved det engelskeide Alta kobberverk i 1839.

1723

Første kjente reaksjon på miljøutslipp fra hyttedriften.

Ved matrikuleringen i dette året slapp brukerne på Mølnhus og Mebust i Selbu (Sør-Trøndelag) forhøyelse av landskylda fordi brukene tok skade av ’hytterøyken’, dvs. den svovelrike røyken fra røstingen ved Selbu kobberverks smeltehytte.

Noen få tilsvarende saker er kjent fra tidligere tiders bergverksdrift, men trolig langt fra alle.

1723

Stillingen som kobbertiende- og aksisekon­trollør blir opprettet i Trondheim. 

Kontrolløren skulle ha tilsyn med at bergverkene betalte pliktige avgifter av produksjonen. Se Leksikon-oppslaget.

1724

Det første arbeidsreglement vi kjenner, fastsettes av kongen.

Reglementet gjelder for Kongsberg Sølvverk og inneholder i tillegg til detaljerte bestemmelser om arbeidstidene også en fyldig straffeforordning. Se Del 1 (boken) kap. Bergmannsliv/Arbeidet/Forsømmelser

1724

Det ”Kongsbergske Tønnemaal” for trekull vedtatt ved kgl. res.

Målet blir etter hvert tatt i bruk ved verkene og bidrar dermed til å forebygge uoverensstemmelser i trekullhandelen. Kongsbergmålet gir et volum på 1,93 m3 pr. lest. Kongsbergmålet blir senere fastsatt som standardmål for kullmålingen i berglovene av 1812 og 1842.

1725

(17. mai)

Plakat som innskjerper kongens rett til sølvfunn.

 

1730

(8. sept.) 

Forordning om opprettelse av Jernmonopolet.

Jernmonopolet forbyr innførsel av utenlandsk stangjern og støpegods til Danmark og Norge, så lenge prisen på norsk jern holder seg under et visst nivå. Monopolet fører til at den norske jerneksporten til Danmark stiger, og at prisene går opp. Monopolet blir opphevet i 1794.

1730

(pinsen)

Opprør på Kongsberg

Bakgrunnen er vanskelige tider ved verket, derav sene lønnsutbetalinger, innskrenkninger, oppsigelser og arrestasjoner.

Det voldsomste opprør i verkets historie. Kvinnene viktig i kulissene, sørger for mat og drikke og oppildner mennene til dåd.

24 opprørsledere arrestert, derav 2 kvinner, og dømt til døden. Et par år senere benådet av den nye kongen, Christian. 6.

I Del 1, boken, er gitt en oversikt over Aksjoner og streiker ved bergverkene opp gjennom tidene.

1731-1734

Tidlig forsøk på overføring av engelsk kapital og teknologi.

Forsøket blir gjort ved Årdal kobberverk (Sogn og Fjordane) der en gruppe engelskmenn forpakter verket på denne tiden. I forpaktningsavtalen heter det at verket skal drives delvis med engelske arbeidere, og malmen skal smeltes med steinkull, dels i Årdal, dels i England.

Er smelting med steinkull fremtidens metode som kan redusere bergverkenes store forbruk av skog? Men smelting går dårlig på den ”fyrfaste” norske malmen og engelskmennene forlater verket etter noen mislykkede forsøk.

1734

Bergverkene opphører å fungere som straffeanstalter for dømte forbrytere.

Straffen skal heretter sones som festningsarbeid.

Så vidt vi vet er det gjennom årene få som blir ”dømt til bergverkene.”

1735

Metallisk kobolt blir første gang fremstilt av den svenske kjemikeren Georg Brandt.

I Norge er drivverdige forekomster bare kjent fra Snarum-Modumdistriktet i Buskerud, der malmen blir utnyttet ved to verk, hvorav det største er Modum blåfarveverk (tatt opp 1773).

Se også kap. 12B. Metallene/*Kobolt

1736

(9. jan.) 

Forordning om jernverkene.

Forordningen av 1736 er den mest omfattende bergforordning som ble utstedt på 1700-tallet.

F. fremmer generelt jernverksnæringen, men setter begrensninger på verkenes utnyttelse av skogen. Se Leksikon-oppslaget.

1736

Omfattende beskrivelse, relasjon, om bergverksdriften i Det Nordenfjeldske Bergamt.

 

1736

Kongsberg Sølvverks kruttmølle eksploderer og 8 personer blir drept.

Dette er den største, kjente ulykke noensinne ved et norsk malmbergverk.

1738

Encyklopedien „Gründlicher Unterricht von Hüttewerken“  utkommer i Tyskland.

Et klassisk arbeid av Christoph Andreas Schlüter. Behandler inngående all metallfremstillingen i Europa, og er standard hytteteknisk håndbok i hele det 18. århundre.

1739

Det eldre Generalforstamtet opprettet.

G. er den første faste, landsomfattende skogadministrasjon for Norge. Amtet blir opprettet og nedlagt to ganger. Det eldste ble nedlagt i 1746, det yngste i opprettet i 1760 og nedlagt i 1771.

Opprettelsen viser myndighetenes økende interesse utover på 1700-tallet for skogbruket og spørsmål knyttet til en bedre utnyttelse av landets skogressurser. Bergverkenes fortrinnsrett til skogprodukter blir med denne dreiningen noe neddempet gjennom nye forordninger, jfr  Forordning av 1736. Se også Leksikon-oppslaget Generalforstamtet som også gir en oversikt over innholdet i den viktige skogforordningen av 1740.

1739

Skadejournal for Kongsberg Sølvverk for dette året viser at risikoen både for alvorlige og mindre alvorlige ulykker er 14 ganger høyere ved Sølvverket enn ved bergverksdrift i Norge omkring år 2000.

Ifølge skadejournalen er det generelle skadebilde at armer og ben er spesielt utsatt, særlig for skader etter fall, støt og slag, dernest følger hodeskader med øyeskader som den største enkeltgruppe. Det rapporteres også om mange belastningsskader som følge av lange dager med hardt kroppsarbeid og tunge løft av stein, tømmer, jernredskaper, mange ganger i vanskelige arbeidsposisjoner. Berørte kroppsdeler er særlig rygg, side, underliv (trolig brokk) og ben. Når det gjelder dødsulykker viser tallene at ni arbeidere blir drept ved arbeidsulykker dette året, eller én for hver hundre som blir skadet. Ikke uventet dominerer gruvene langt mer blant dødsulykkene enn i den generelle skadestatistikken

1741

En spesialkommisjon opprettes for etterforskning og pådømmelse i sølvtyverisaker ved Sølvverket.

Kommisjonen er i virksomhet til 1807. Rettsgrunnlaget for arbeidet er bl.a. spesielle kongelige forordninger rettet mot sølvtyveri. Disse forordninger åpner for bruk av tortur, belønning til tystere og dødsstraff ved hengning uten nåde for å stjele mer enn en mark (231 g sølv). I praksis bruker imidlertid kongen sin benådningsrett i slike saker.

1740-årene

Benjamin Huntsman i Sheffield utvikler en metode for å produsere homogent stål, såkalt digelstål.

I Norge blir produksjonen av dette kostbare høykvalitetsstålet bare tatt opp ved Næs jernverk (se ”Rundt 1860” i denne tabellen)

1743

(20.juni)

 

Plakat om ytterligere begunstigelse for malmfinnere, og om bergverkenes cirkumferensskoger.

Se også Leksikon-oppslaget Plakat av 1743.

1744

I kgl. resolusjon bestemmes at bergmenn må ha Overbergamtets godkjennelse for å gifte seg.

Den skriftlige bevilling til giftemål blir kalt gifteseddel.

1746

Røros kobberverk forsøker å avskaffe fyrmåneden.

Fyrmåneden er en opparbeidet rett til fri en bergmåned om sommeren slik at bergmennene kan arbeide som småbrukere. Forsøket på å avskaffe ”feieren” vekker slik motstand både hos bergfolkene og bøndene (som benytter bergfolkene som gårdsarbeidere) at verket må gi seg. Man må tilpasse seg det jordbrukssamfunnet det eksisterer i. Se også Leksikon-oppslaget Fyrmåned.

Kanskje varer ordningen like lenge som det blir smeltet ved verket, dvs. til 1953.

2. halvdel av 1700-tallet

Svovel brukt som industriråstoff i den begynnende svovelsyreindustrien.

Den grunnleggende oppfinnelse for industriell fremstilling av svovelsyre fra elementært svovel blir gjort i England i 1735. Svovelsyreindustrien blir også i ettertid den største avtaker av svovel og svovelkis.

1751

Nikkel blir påvist som eget metall av den svenske mineralogen A. F. Cronstedt.

Metallet blir første gang påvist i naturen i Norge på Ringerike i 1837.

Gruvedrift på nikkelmalm ved en rekke verk i perioden 1847-1946, deretter kun ved et verk fra 1988- 2002.

Det har vært nikkelverk i alle landsdeler.

Norge verdens største leverandør av nikkelprodukter og malm i 1870-årene.

Se også kap. 12B. Metallene./*Nikkel

1752

(27. des.)

Forordning som regulerer forholdet mellom grunneiere/bønder og bergverk

Forordningen går inn på to saksområder: 1. Bestemmelsene i bergordninansen av 1683 og interimsprivilegiene av 1687 om rett for bergverkene til å erverve grunn, blir gitt en mer presis fortolkning. 2. Plikter, rettigheter og saksgang i tvistemål mellom bønder og verk vedr. leveranser av skogprodukter. Se Leksikon-oppslaget Forordning av 1752.

1754

Offentlig skoginspektør ansatt ved Røros Kobberverk.

Stillingen blir opprett ved kgl. res. for skogene i det overlappende cirkumferensområdet  mellom Røros og Folldal kobberverker. Stillingen blir opphevet i 1901.

1755

Magnesium påvist som eget grunnstoff.

Norsk Hydro har i perioden 1951-2001 vært en stor produsent av magnesium ved sitt anlegg på Herøya i Porsgrunn.

1757

Bergseminaret grunnlegges på Kongsberg.

Utdanningsinstitusjon for høyere bergfaglig utdannelse. Vår andre akademiske høyskole og en av de første i sitt slag i Europa. Undervisning i mineralogi, kjemi, mekanikk og matematikk.

Driften har i mange tiår et svært beskjedent omfang. Studiet i bergvitenskap flytter til Det Kongelige Frederiks Universitet i Christiania i 1815.

Formålet er å utdanne kompetente funksjonærer og embetsmenn til det norske bergvesenet.

Se Leksikon-oppslaget.

~ 1760

Kjernerøsting utvikles av en hyttemester ved Folldalsverket (Hedmark).

Kjernerøsting er en metode som gir mulighet for økonomisk utnyttelse av kobberfattig, men svovelkisrik malm. Røstemetoden blir også tatt i (begrenset) bruk ved Røros og Selbu kobberverker (Sør-Trøndelag). Se Leksikon-oppslaget.

Avfallet, skrovene, som til tross for kjernerøstingen fremdeles inneholder det meste av kobberet i råmalmen, blir senere utnyttet i en spesiell våtveisprosess, se Sindings metode.

1761

Kongsberg kirke innvies.

Kirken er menighetskirke for landets største menighet i Sølvverkets stordriftsperiode.

Kirken er fortsatt Norges største med 2400 sitteplasser.  Historisk skal den ha rommet over 4000 mennesker med ståplasser.

1763

Froland jernverk (Aust-Agder) får privilegiebrev som det siste av de store jernverkene i klassisk tid.

Privilegiebrevet er typisk for privilegiene som ble gitt verkene i dansketiden. For nærmere omtale av innholdet, se kap. 19. A. Stat og styring /*Tilfellet Froland jernverk)

1763

Smeltehytta på Røros omtales som den største kobberhytta ved noe bergverk i Europa.

Hytta har da 8 smelteovner og 2 garovner.

1764-1770

Michael Heltzen overberghauptmann som første norskfødte.

Alle tidligere overberghaupmenn hadde vært tyske.

~1770

Driften ved Kongsberg Sølvverket kulminerer etter en lang vekstperiode.

Pga. veksten ved verket er Kongsberg rundt 1770 Norges nest største by etter Bergen med ca 8000 innbyggere, hvorav 4000 jobber for verket. Sølvverket er dermed en av de største industrivirksomheter i hele vår historie med mer enn dobbelt så mange ansatte som ved noe annet norsk bergverk før eller siden. Verket er på 1700-tallet en av Europas største sølvprodusenter. 

1772-75

Den første bredt organiserte arbeideraksjon er ved Kongsberg Sølvverk.

Aksjonsgrunnlaget er bl.a. de stadige forsinkelser i lønnsutbetalingene.

Lederen, Lars Storhoff, blir tvangssendt til Vestindia, men kommer, så vidt vites, ikke levende fram.

1773

Det store nødsåret på Kongsberg.

Byen opplever dette året en så alvorlig hungerkrise at ”…byen selv internasjonalt hører til de verste eksempler man kjenner fra 1700-tallet.” Årsakene er en fordobling av prisen på korn grunnet avlingssvikt i Danmark-Norge samtidig som Sølvverket er inne i en vanskelig periode med underskuddsdrift og mangel på penger til å utbetale lønninger.

1776,1777

Ved kgl. forordninger alminneliggjøres verkenes sosiale ansvar i sitt område.

Omsorgsansvar blir nå gjort gjeldende for alle ”Syge, Sengeliggende, krøblinger, fader- og moderløse Barn, Enker som ei kunde ernære seig selv, udarbeidede ved Hytter, Hammer og Grube”.

1780-årene

Størst samlet produksjon ved de norske bergverkene i førindustriell tid.

Trekullforbruket i disse toppårene er beregnet til rundt 450.000 m3, eller 225.000 lester pr år. Det er også anslått at det bak denne trekullproduksjonen står ca 650.000 dagsverk årlig.

1781

Molybden blir påvist som eget grunnstoff av den svenske kjemiker P. J. Hjelm.

 

Mange forekomster i Norge, de fleste små og uten økonomisk betydning. De viktigste ligger syd for linjen Oslo-Stavanger med Knaben (Kvinesdal, Vest-Agder) som den klart største. Med enkelte avbrudd er det drift her fra 1885-1973. Se også kap. 12B. Metallene./*Molybden.

1781

Uran blir oppdaget.

To forekomster, bl.a. Vats gruber i Rogaland, har vært drevet i Norge, begge med en ubetydelig produksjon.

1781

Den første sylinderblåsemaskin vi kjenner fra Norge blir installert ved Fossumhammeren (Bærum jernverk).

 

1784

Kgl.  ”Interimsplakat” fastsetter straffene for kobbertyveri ved verkene.

Bakgrunnen synes å være kobbertyverier begått på Røros i 1770 og -80-årene.

1785

Den første kvinne tar opp et bergverk.

Enken etter siste eier av det nedlagte Englisdal grafittverk får dette året privilegium på verket.

1789

(juli)

Flommen ’Storofsen’ herjer på Østlandet.

Flommen gjør slutt på to kobberverk, Kvikne (Tynset, Hedmark) og Selsverket (Sel, Oppland). Ved Kvikne blir hovedgruven fylt med vann, ved Selsverket soper flommen med seg smeltehytta, andre verksbygninger og boliger mm. Ved Folldal blir verkets smeltehytte i Alvdal sterkt skadet.

1791

Titan blir oppdaget av en engelsk amatørkjemiker.

Metallet finnes bl.a. i mineralene ilmenitt  og rutil som finnes i tallrike forekomster i store deler av landet.

Gruveselskapet Titania A/S, grunnlagt i 1902, har drevet på ilmenittforekomster i Sokndal kommune, Rogaland, siden 1916. Forekomsten skal være verdens største. Se også kap 12B. Metallene/*Titan.

1794

Jernmonopolet oppheves

Opphevelsen et tegn på at mer liberalistiske tanker begynner å gjøre seg gjeldende i næringspolitikken. I samme ånd blir kornmonopolet for dansk korn til Norge opphevet i 1788.

1795

5. sept.

Oppløp mot Overbergamtet på Kongsberg.

 

 

 

Bakgrunnen er raseri over sendrektighet med besvarelsen av en klage bl.a. på at kjøpmennene tar for høy pris og at de blir trukket direkte i lønna for gjeld. Da arbeiderne får vite at det vil gå enda et par uker før svaret foreligger, bryter det ut spontane opptøyer med kvinner som de mest aktive.

I Del 1, boken, er gitt en oversikt over Aksjoner og streiker ved bergverkene opp gjennom tidene.

1798

Krom første gang beskrevet som et eget grunntsoff.

Krommalm blir første gang påvist her i landet i 1818. Utvinning i Norge med en del avbrudd frem til like etter 2. verdenskrig med tyngdepunkt i forekomster øst for Røros (Rauhåmmåren og Feragsfjellene). Se også kap 12B. Metallene/*Krom.

1798

(20. nov)

Det nordenfjelske bergamts arkiv brenner.

Arkivet befinner seg i bergamtskriver Dons hus. Intet blir reddet.

Slutten av 1700-tallet

Svovelsyre tas i bruk som industriråvare.

Svovelsyre blir brukt som råstoff for produksjon av blekemidler i den fremvoksende europeiske tekstilindustrien og til kunstig massefremstilling av såpe og glass.

Behovene for svovel blir i første omgang dekket av ren svovel fra Sicilia, senere ved utvinning av svovel fra svovelkis fra land som Spania og Norge.

Slutten av 1700-tallet

Tråhjul i bruk som kraftmotor for malmheisingen i gruvene.

Tråhjulet får aldri noen bred eller langvarig anvendelse ved norske verk. Så vidt vi vet er det bare i bruk ved Kongsberg Sølvverk, Konnerudverket ved Drammen og Selbu kobberverk (Selbu, Sør-Trøndelag).

Slutten av 1700-tallet

Den kjemiske revolusjon

Kjemien etablerer seg som en moderne vitenskap der det mystiske og spekulative fortrenges av det rasjonelle med kunnskapsoppbygging basert på systematiske og nitide forsøk og eksperimenter. Metallurgien, ikke minst proberingsfaget, kan nå utvikles på et sikrere teoretisk grunnlag. Se oppslaget.

Det er også på denne tiden at karbonets rolle i stålfremstillingen først blir helt klarlagt.