FAGORDLISTE FORMIDLING OG KULTURVERN

FAGORDLISTE FORMIDLING OG KULTURVERNTERMINOLOGI

 

arbeiderbolig

 

 

worker’s dwelling

 

arkivmagasin

 

 

archive repository

 

artefakt

 

 

artefact

 

arv/kulturarv

Natur- und Kulturerbe [f]

 

heritage

patrimoine [m]

avdekke (f.eks. ved utgraving)

 

 

reveal

 

avdekke (gen.)

 

 

uncover

 

avleggs/foreldet

 

 

out-of-date

 

bergverkshistorie

Montangeschichte [f]

 

history of mining

 

besøksgruve

 

 

show mine

 

besøkssenter

 

 

visitor centre

 

bevaring

Bewahrung [f]/Erhaltung [f]

 

preservation

préservation [f]

bevaringsplan/bevaringsprogram

 

 

conservation scheme

 

bidrag til utviklingen

 

 

involvement in the development

 

bymuseum        musée de la ville

byjordbruk

 

 

 

 

bynær utmark

 

 

 

 

daterer seg fra tiden etter

 

 

postdate

 

defekt, i ustand (uorden)

 

 

out of order

 

eksemplar

 

 

specimen

 

eksisterende

 

 

extant

 

erstattet av

 

 

superseded by

 

etablere formelt

 

 

constitute formally

 

falleferdig

 

 

out of repair

 

forfalle

 

 

fall into disrepair

 

forkobring

 

 

copper plating

 

forsølving

 

 

silver plating

 

forurens­ningslandskapet

 

 

 

 

friluftsmuseum (bergverksdrift)

 

 

open-air-museum (mining)

 

friluftsskulptur (f.eks. en  smelteovn)

 

 

open-air sculpture

 

gatemiljø

 

 

streetscape

 

gi bilde av (f.eks. historien)

 

 

portray (the history)

 

gi plass til

 

 

make way for

 

gjenoppbygget hus

 

 

re-erected building

 

gjenreise/gjenoppbygge /restaurere (bygning)/(ovn og annet)

 

 

re-erect/restore

 

gjenværende

 

 

surviving

 

glansdager

 

 

boom days

 

gruvekopi

 

 

replica mine

 

ha store samlinger

 

 

hold large collections

 

hovedutstilling

 

 

main exhibit

 

huse

 

 

house

 

husgeråd

 

 

 

ustensiles [m,pl]

i utkanten av

 

 

on the edge of

 

ikke fast/uvarig

 

 

non-permanent

 

in situ

in-situ

in situ

in situ

in situ

industriarkitektur

 

 

industrial architecture

 

industrielt kulturminne

 

 

industrial heritage site

 

industrihistoriker

 

 

historian of industry

 

industrilandskap

 

 

industrial landscape

 

industriminnesmerke

 

 

industrial monument

 

industriområde

 

 

industrial yard

 

innendørsutstilling

 

 

indoor display

 

innrede/tilrettelegge for

 

 

fit up for

 

inntrykksfull (f.eks. gruvesafari)

 

 

moving

 

institusjon

Institution [f]

 

institution

institution [f]

konsesjon

Konzession [f]

koncession

concession

concession [f]

kulturlandskap

 

 

 

 

landskapsdannende elementer (f.eks. bergvelter)

 

 

 

 

landskapspark

 

 

parkland

 

landskapsrom

 

 

 

 

lokalhistorielag

 

 

local historical society

 

luftfoto

 

 

aerial photograph

 

luftfotografering

 

 

aerial photography

 

metallvarer (skåler, kanner)

 

 

hollow ware

 

mineralogisk museum

 

 

mineralogical museum

 

museum

Museum [n]

 

museum

musée [m]

 nærliggende/tilstøtende

 

 

adjacent

 

objekt/museumsobjekt

Objekt [n]/Gegenstand [m]

 

object/museum object

objet [m]

omfatte

 

 

incorporate

 

opplevelse

 

 

experience

 

opprinnelig landskap

 

 

relict landscape

 

oppsamlingstank (bl.a. for regnvann)

 

 

cisterne

 

presentere til minne om

 

 

commemorate

 

privat stiftelse

 

 

private foundation

 

publikumssikkerhet

 

 

public safety

 

regnskapsserie

 

 

run of accounts

 

rester/levninger

 

 

remains/remnant

 

salgskiosk

 

 

sales kiosk

 

samling  

Sammlung [f]/Kollektion [f]

 

collection

collection [f]

sette under tak

 

 

enclose in a cover building

 

sigevann

Sinkwasser [n]

sjunkvatten

gravitational water

eau [f] gravitaire

skifteinventarium

 

 

probate inventory

 

skildre (i avbildning)

 

 

depict

 

spor etter (f.eks. fyrsetting)

 

 

evidence of

 

statlig tilskudd

 

 

government grant

 

statsstøtte

 

 

government funding

 

stifte et legat

 

 

form a trust

 

ta tilbake (noe som har vært tapt ved gruvedrift, f.eks. et landskapsmiljø)

 

 

reclaim

 

ta vare på/bevare/opprettholde

 

 

preserve/conserve

 

 tilbakeføringsprogram (f.eks. av et landskap etter gruvedrift)

 

 

restoration program

 

travel (f.eks. by)

 

 

bustling

 

undergrunns-

 

 

underground

 

utenbygds

 

 

non local

 

utenbysboende

 

 

out-of-towner

 

uthus

 

 

outbuilding

 

utstilling

Ausstellung [f]

 

exhibition

exposition [f]

utstillingsobjekt

 

 

exhibit

 

være dårlig vedlikeholdt

 

 

be in disrepair

 

vindskjev

windschief

 

skew

 

virkelighetstro

lebensnah

 

 

 

vise

 

 

display on

 

vise/demonstrere/gjengi (gammel teknikk)

 

 

replicate

 

økomuseum

 

 

écomusée/ecomuseum

 

avsides

 

 

out-of-the-way

 

direktørbolig (for bergverksdirektør o.l.)

 

 

mansion/manor house