21E. ENHETSTALL OG FORHOLDSTALL

Med enhetsmål forstås her mål for lengde, vekt og rom som var i bruk før innføringen av det metriske system i 1875. Oversikten er presentert i to deler, Del 1. Alminnelige mål og Del 2. Mål i bergverksdriften. Alle mål omregnet til dekadiske enheter.

            I Del 2. gis bl.a. opplysninger om lengde- og rommålet lakter, om volumforholdet løs:fast vedmasse, innholdet av karbon i trevirke, hvor stor en malmtønne var, hvor mye koks veide, hvor lang en bergmåned var, hvor mye et heste-, kløv- og trillebårlass var. Det gis også en oversikt over gull- og sølvvektene en regnet med under vekstsystemet kølnsk vekt (frem til 1875).

            I tillegg gis opplysninger om noen smeltetemperaturer for noen metaller og to tabeller for lodd i % av centner (for sølv i malm) og loddvekt i forhold til gram, samt en henvisning til informasjon om de gamle norske myntenhetene og noen opplysninger om noen gamle norske mål og Agricolas saksiske lengdemål fra ca 1550.

For opplysninger om enhetsmål se nettstedets side ENHETSMÅL, deretter søk.

 

På siden FORHOLDSTALL vil en finne beregninger av arbeidsytelser, driftsutgifter, ved-/trekullforbruk mm. i forhold til forskjellige enheter som pr måned, pr. tonn o.l..