Forkortelser og akronymer

 

arkeol. - arkeologisk

bergv. – bergverksdrift, gruvedrift

BVM - Norsk Bergverksmuseum (Kongsberg)

ctnr. - centner

dial. - dialekt

d.d. – dags dato

dss. – det samme som

DKNV - Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab(s forhandlinger)

eng. – engelsk

f. – hunkjønn

ff. – (og) flere følgende (sider)

FMF – Fortidsminneforeningen/Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring (Oslo)

fr. – fransk

gen. - generelt

geol. - geologisk

gmfr. - gammelfransk

gno. – gammelnorsk

hist. – historisk

ibid.  – samme sted

it. – italiensk

JKA Jernkontorets Annaler (Stockholm)

Kgl. N. Vid. Selsk.  Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (Trondheim)

KLNM - Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingtid til reformasjon

KS – Kongsberg Sølvverk

lat. – latin

LLH Landslaget for lokalhistorie (tidl. Landslaget for bygde- og byhistorie) (Trondheim)

LLP - Landslaget for lokal- og privatarkiv (Bergen)

m.- hankjønn

metall. – metallurgi, hyttedrift

mlat. – middelalderlatin

n.  – substantiv

neutr. - intetkjønn

N. Mag. - Nyt Magasin for Naturvidenskaberne.

NAGS - Norske amatørgeologers sammenslutning (Randaberg)

NAGS-nytt – Tidsskrift for Norske amatørgeologers sammenslutning

NBL – Norsk biografiske leksikon

NGT- Norsk Geologisk Tidsskrift

NGU - Norges Geologiske Undersøkelse (Trondheim)

NHL – Norsk historisk leksikon

NLI – Norsk lokalhistorisk institutt (Oslo)

NTM – Norsk teknisk museum (Oslo)

op.cit. – samme verk som nevnt ovenfor av samme forfatter

oppr. - oppredning

pl. – flertall

RA – Riksarkivet (Oslo)

RA (d) – Rigsarkivet i Danmark (København)

RA (sv) – Riksarkivet i Sverige (Stockholm)

s. – substantiv

s.d. se dette

sg.  – entall     

SNL – Store norske leksikon

sv. – svensk

syn. – synonym

T. f. Bergv - Tidsskrift for Bergvesen

TKBM/TFB/TFKBM/T. f. Bergv/T. f. K..B. & M. -Tidsskrift for kjemi, bergvesen og metallurgi

triv. – trivial, hverdagslig

TU - Teknisk Ukeblad

v. – verb