ABC Info Tema-artikler

ABC Info Tema-artikler

 

TEMA-ARTIKLER er en av nettstedets to hoveddeler sammen med TABELLARIUM-delen.
I denne delen undersøkes bergverkshistorien gjennom et vidt spekter av emneorienterte artikler.
For å vise noe av bredden i temavalget, vises til oversikten over ferdige tema-artikler nederst på foregående side.

Andre aktuelle temaer er:

Bergmannsliv

Bønder og bergverk

Det offentlige og bergverkene

Norsk bergverksdrift – et oversyn

Norsk malmgeologi - noen hovedtrekk

Bergverksdrift i diktning og folketro

Jernvinna

Skogen og bergverkene

Transport i bergverksdriften

Tyskere i norsk bergverksdrift

Personbiografier/Noen bergmannsportretter

Fra metallenes historie

Bergverksdrift som kunnskapsfelt

Gruvedrift

Oppredning

Hyttedrift

De enkelte metaller (fremstilling, konjunkturer, kulturhistorie mm)

Historisk introduksjon til bergverksdriften

Historisk introduksjon til oppredningen

Historisk introduksjon til metallurgien

m.fl.

 

Det er altså nok av temaer, og det kan være aktuelt å invitere eksterne forfattere, f.eks. studenter eller folk med spesifikk fagkunnskap, til skriving av Tema-artikler. Innsamlet materiale på feltet stilles da til disposisjon.

Også forfattere som ønsker å bidra med lengre, egne artikler kan gis plass på denne siden. Kortere artikler vil etter nærmere vurdering publiseres på Din side (på menylinjen).

Stoffet må sendes elektronisk og være klart til innliming. Kort, gjerne fengende, tittel på bidraget må følge med til bruk på forsidens innholdsliste. Artikkelen må innledes med en kort ingress om artikkelens innhold. Utover forfatternavnet bør det helst gis en kortfattet personalopplysning med relevans til bidraget (lokalhistorieforfatter/historiestudent/formann/medlem i n-verkets venneforening o.l.).
Send til perm0311@gmail.com.

Bidraget gis en egen side hvor det også opplyses om forfatter, helst tilføyet et stedsnavn. Hvis du ønsker henvendelser, kan du også oppgi andre referanser som telefonnummer og/eller mail-adresse.

Rett kildehenvisning til artikler på denne siden er hhtp://www.bergverkshistorie.no. og forfatterens navn.

 

Ved å sende materiale til Tema-artikler godtas følgende:
- Det tilsendte materiale plasseres slik prosjektansvarlig finner riktig (Tema-artikkel/Din side). Eventuell refusjon av tilsendt materiale kan ikke kreves begrunnet.
- Det kan siteres fra det tilsendte materialet forutsatt tydelig kildehenvisning med oppgivelse av forfatternavn. Denne forutsetning er også presisert på siden Om nettstedet.
- Prosjektansvarlig kan tilføye kommentarer (ris, ros, korreksjoner, motargumenter o.lign.) som måtte komme fra lesere av din tekst.
- Nettstedet Bergverkshistorie.no er teknisk utgiver av ditt materiale. Prosjektansvarlig har således intet redaktøransvar for dette materialet. Evt. misbruk av tekst/bilder ved uautorisert bruk av kilder/bruk uten korrekt kildeangivelse o.lign. er derfor nettstedet Bergverkshistorie.no uvedkommende, og må, i tilfelle kritikk, tas direkte av forfatteren med den/de som fremmer kritikken.